Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BURZA WOKÓŁ ART.22 USTA­WY O ZATRUD­NIA­NIU I REHA­BI­LI­TA­CJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Śred­nia war­tość udzie­la­nych ulg we wpła­tach na PFRON wyno­si 632,27 zł mie­sięcz­nie na jed­ną oso­bę ze znacz­nym i umiar­ko­wa­nym stop­niem, zatrud­nio­ną w fir­mie udzie­la­ją­cej ulg. Kwo­ta ta zna­czą­co róż­ni się od wyli­czo­nej przez Pol­ską Orga­ni­za­cję Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ra wg niej wyno­si ponad 3 300 zł.
Od dłuż­sze­go cza­su obser­wu­je­my star­cie Golia­ta z Dawi­dem: lob­by­ści (m. in. POPON) repre­zen­tu­ją­cy inte­res potęż­nych firm sek­to­ra sprzą­ta­ją­co-ochro­niar­skie­go prze­ciw małym i śred­nim fir­mom z sek­to­ra usług bez­po­śred­nich, wyko­ny­wa­nych przez naj­cię­żej poszko­do­wa­ne oso­by niepełnosprawne.

Wię­cej infor­ma­cji dostęp­nych na stro­nie inter­ne­to­wej pod linkiem:

http://www.watchdogpfron.pl/c/q‑l-26c-37

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds