Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KURS KOM­PU­TE­RO­WY

ZAPRA­SZA­MY OSO­BY Z ORZE­CZO­NYM STOP­NIEM NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NO­ŚCI MIĘ­DZY 25 A 64 ROKIEM ŻYCIA DO ZAPI­SÓW NA KURS KOM­PU­TE­RO­WY ECDL CORE (120 GODZIN DYDAK­TYCZ­NYCH, 7 MODU­ŁÓW TEMA­TYCZ­NYCH. MĄGĄ W NIM WZIĄĆ UDZIAŁ ZARÓW­NO OSO­BY PRA­CU­JĄ­CE JAK I BEZ­RO­BOT­NE, CZY NIE­AK­TYW­NE ZAWO­DO­WO POWY­ŻEJ 6 MIE­SIĘ­CY. ZAPI­SY­WAĆ SIĘ MOŻ­NA W SEKRE­TA­RIA­CIE KAR­KO­NO­SKIE­GO SEJ­MI­KU OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH W JELE­NIEJ GÓRZE, OS. ROBOT­NI­CZE 47A MIEJ­SCE DAW­NEJ “VITY”.

ZAPRA­SZA­MY SERDECZNIE