Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BAJECZ­NE PRZED­PO­ŁU­DNIE W KSON-IE

BAJECZ­NE PRZED­PO­ŁU­DNIE W KSON – ie

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób nie­peł­no­spraw­nych od lat współ­pra­cu­je z Dyrek­cją i dzieć­mi Inte­gra­cyj­ne­go Przed­szko­la nr 14 orga­ni­zu­jąc spo­tka­nia, pik­ni­ki i wyciecz­ki. Przed­szko­la­ki odwdzię­cza­ją się za to pięk­nie wystę­pu­jąc w KSON-ie np. z jaseł­ka­mi. To ostat­nie w grud­niu ubie­głe­go roku wzru­szy­ło do łez zgro­ma­dzo­nych uczest­ni­ków spotkania.

07 kwiet­nia 2015 r. we wto­rek z oka­zji nadej­ścia wio­sny kil­ku­na­sto­oso­bo­wa gru­pa pr

zedsz­ko­la­ków przy­by­ła do KSON‑u. Tutaj akto­rzy teatru im. Wilia­ma Shakespeare’a z Wał­brzy­cha zapre­zen­to­wa­li baj­kę pt. „Czer­wo­ny kap­tu­rek”. To wdzięcz­na widow­nia – mówi Dyrek­tor­ka teatru Danu­ta Goł­dyn. Dzie­ci reagu­ją żywio­ło­wo na każ­dy gest akto­rów. Tu nie ma miej­sca na pomył­kę albo, co gorzej – rutynę.

Dzie­ci z wypie­ka­mi na twa­rzy grom­ki­mi bra­wa­mi nagro­dzi­ły zna­ną histo­rię małej dziew­czyn­ki i jej bab­ci w zupeł­nie nowej odsłonie.

DSC05237DSC05238DSC05242DSC05247DSC05251

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds