Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRZE­WÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Według infor­ma­cji Kson, wie­lu pacjen­tów nie może sko­rzy­stać z miej­sco­wych pla­có­wek służ­by zdro­wia i zmu­szo­nych jest do wybie­ra­nia ośrod­ków wro­cław­skich. Doty­czy to m.in. dzie­ci cho­rych na cukrzy­cę (brak w Jele­niej Górze spe­cja­li­stów z zakre­su pedia­trii i dia­be­to­lo­gii dzie­cię­cej), reha­bi­li­ta­cji neu­ro­lo­gicz­nej a tak­że innych wyso­ko spe­cja­li­stycz­nych badań. Od sze­re­gu lat Kson moni­to­ru­je dostęp środ­ków trans­por­tu (kolej, auto­bu­sy) dla potrzeb osób cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych . Nie­ste­ty ani auto­bu­sy, ani kolej, nie są tej gru­pie przy­ja­zne. Stąd zabie­ga­li­śmy mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski – wice pre­zes KSON – o uru­cho­mie­nie spe­cja­li­stycz­ne­go trans­por­tu, któ­ry umoż­li­wił­by (m.in. Wóz­ko­wi­czom) podróż do Wro­cła­wia, czy innych miej­sco­wo­ści, w celu uda­nia się na bada­nia, zabie­gi itp. W śro­dę 11 mar­ca przed­sta­wi­cie­le fir­my „Kar­pat­ka” – trans­port osób chwi­lo­wo lub trwa­le nie­zdol­nych do samo­dziel­ne­go prze­miesz­cza­nia się z Jele­niej Góry zapre­zen­to­wa­ła jeden ze swo­ich samo­cho­dów przy­sto­so­wa­ny do prze­wo­zu osób nie­peł­no­spraw­nych. Za pomo­cą spe­cjal­nej ram­py wóz­ko­wicz swo­bod­nie dosta­nie się do samo­cho­du, a odpo­wied­nie moco­wa­nia zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo w cza­sie podró­ży. Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom fir­ma ma do dys­po­zy­cji wóz­ki inwa­lidz­kie oraz krze­seł­ka prze­wo­zo­we. Wyda­je się, że w ten spo­sób roz­wią­za­no część potrzeb dot. prze­wo­zu ludzi cho­rych i nie­peł­no­spraw­nych. Fir­ma ofe­ru­je rów­nież prze­wo­zy z i do szpi­ta­la, na kon­sul­ta­cje medycz­ne na tere­nie całe­go kra­ju, na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne, ale tak­że co waż­ne, do kina, teatru, do urzę­dów i ban­ków itp. wyda­rze­nia. Spraw­dzi­li­śmy – mówi Pan Wal­de­mar Wiśniew­ski ‑wice pre­zes KSON- jak się kształ­tu­ją ceny za takie usłu­gi. Wła­ści­ciel­ka fir­my Pani Hen­ry­ka Żuchow­ska twier­dzi, że to nie jest dro­gie, bo np. w mie­ście jest to poziom cen tak­só­wek, a poza mia­stem kwo­ty te są nego­cjo­wa­ne np. za wyjazd do Wał­brzy­cha trzech osób zapła­ci­my 140 zł, a za Wro­cław w gra­ni­cach 300 zł. Fir­ma wysta­wia fak­tu­ry, któ­re sta­no­wią pod­sta­wę do odli­czeń. Kon­takt z dys­po­zy­to­rem nawią­zać moż­na pod bez­po­śred­nim nume­rem tel. 604122500 i 606567500. Infor­ma­cje w tej spra­wie uzy­skać moż­na rów­nież w biu­rze KSON pod nr 757524254. Jako Orga­ni­za­cje zrze­sza­ją­ce i wspie­ra­ją­ce oso­by nie­peł­no­spraw­ne, wspie­ra­my tę ini­cja­ty­wę, a wszyst­kich korzy­sta­ją­cych pro­si­my o opi­nię w tej sprawie.