Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KOM­PU­TE­RY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W czwar­tek w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych wrę­czo­no kolej­ne czte­ry kom­pu­te­ry dla Towa­rzy­stwa im. Św. Bra­ta Alber­ta, Jele­nio­gór­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób Bez­ro­bot­nych i Zespo­łu Szkół Spe­cjal­nych w Jele­niej Górze. Kom­pu­te­ry te Sej­mik pozy­skał od fun­da­cji ban­ków ING, WBK i PKO. Są to kom­pu­te­ry kil­ku­let­nie, któ­re po spe­cja­li­stycz­nym ser­wi­sie są w peł­ni spraw­ne i przy­dat­ne dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, szkół i osób nie­peł­no­spraw­nych. Od roku 2014 prze­ka­za­no kil­ka­dzie­siąt takich jed­no­stek kom­pu­te­ro­wych. Decy­zję o prze­ka­za­niu sprzę­tu każ­do­ra­zo­wo poprze­dza wywiad śro­do­wi­sko­wy prze­pro­wa­dzo­ny przez dorad­cę ds. socjal­nych. Dzię­ki tej ini­cja­ty­wie, wie­lu m.in. uczest­ni­ków kur­sów kom­pu­te­ro­wych, któ­rzy dotych­czas nie mie­li kom­pu­te­ra, może roz­wi­jać naby­te umie­jęt­no­ści przy obsłu­dze, kon­tak­tach z ban­ka­mi, płat­no­ściach za pomo­cą Inter­ne­tu, a tak­że korzy­stać z Inter­ne­tu. W naj­bliż­szym cza­sie – mówi Paweł Glu­za – sekre­tarz Kson – spo­dzie­wa­my się kolej­nych dostaw takie­go sprzę­tu, któ­ry prze­ka­zy­wać będzie­my suk­ce­syw­nie orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym i oso­bom niepełnosprawnym.