Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jele­nio­gór­ski Budżet Oby­wa­tel­ski – Jele­nio­gór­ska Pro­me­na­da Bobru

Przy­po­mnij­my — Jele­nio­gór­ska Pro­me­na­da Bobru to Sto­wa­rzy­sze­nie zało­żo­ne przed dwo­ma laty, przez gru­pę pasjo­na­tów tra­dy­cji histo­rycz­nych Jele­niej Góry i regionu.

Sto­wa­rzy­sze­nie liczy ponad 30 człon­ków, i co naj­waż­niej­sze – mówi Euge­niusz Sosno­wicz, Pre­zes Zarzą­du, zgła­sza się coraz wię­cej mło­dych ludzi. Pomysł na odtwo­rze­nie tra­sy spa­ce­ro­wej wzdłuż Bobru do pro­gra­mu Jele­nio­gór­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go oka­zał się być “strza­łem w dzie­siąt­kę”. Jele­nio­gó­rza­nie w ple­bi­scy­cie w 2014r. uzna­li ten pomysł za naj­bar­dziej potrzeb­ny Mia­sto na ten cel wyzna­czy­ło kwo­tę 450 tys. zł zapi­sa­nych w budże­cie Jele­niej Góry 2015r. jako środ­ki Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go na ten cel. Sta­ra­niem spo­łecz­ni­ków doko­na­no wizu­ali­za­cji tere­nu przy­le­głe­go do pra­we­go brze­gu Bobru na odcin­ku od ul.Wiejskiej do ul. Lwó­wec­kiej. Do prac kon­cep­cyj­nych zaan­ga­żo­wa­li – mówi Pani Bar­ba­ra Tra­wiń­ska Sekre­tarz Zarzą­du – nie tyl­ko mło­dych archi­tek­tów, ale rów­nież pasjo­na­tów eko­lo­gii i tury­sty­ki. Part­ne­ra­mi w Pro­jek­cie są: Pol­skie Towa­rzy­stwo Tury­stycz­no Kra­jo­znaw­cze, Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Golf Klub, Towa­rzy­stwo Kar­ko­no­skie, Rada Przy­ja­ciół Har­cer­stwa. NZOZ Przy­chod­nia Zabo­brze, czy­li siła nasza tkwi w oby­wa­tel­skim ruchu, któ­ry wyraź­nie okre­ślił swo­je ocze­ki­wa­nia wobec tej czę­ści mia­sta. Waż­nym ele­men­tem jest rów­nież życz­li­wość władz mia­sta. Pan Jerzy Łuż­niak, V‑ce Pre­zy­dent Mia­sta w pierw­szą śro­dę mar­ca 2015r. zwo­łał spo­tka­nie, na któ­rym przed­sta­wio­no zestaw kon­kret­nych zadań, od któ­rych zale­ży powo­dze­nie reali­za­cji Jele­nio­gór­skiej Pro­me­na­dy Bobru. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li Ewa Grześ­ko­wiak- Naczel­nik Wydzia­łu Gospo­dar­ki Komu­nal­nej i Ochro­ny Śro­do­wi­sak, Cze­sław Wan­dzel-Dyrek­tor Miej­skie­go Zarzą­du Dróg i Mostów w Jele­niej Górze ze swym Zastęp­cą Jerzym Bigu­sem, Mar­cin Kry­ro­wicz- Kie­row­nik Zarzą­du Zlew­ni Regio­nal­ne­go Zarzą­du Gospo­dar­ki Wod­nej i Sta­ni­sław Szu­bert Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych . Usta­lo­no, że przed­mio­tem zle­ce­nia opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji będzie wspo­mnia­na tra­sa na pra­wym brze­gu Bobru, z nawierzch­nią natu­ral­ną o nie­wiel­kim spad­ku w kie­run­ku rze­ki (spły­wy wód desz­czo­wych). Prze­wi­du­je się też ławecz­ki i miej­sca spo­czyn­ku. Tam, gdzie brzeg jest wyso­ki, odtwo­rzo­ne zosta­ną barier­ki. Doku­men­ta­cja ma być goto­wa do koń­ca III kwar­ta­łu bie­żą­ce­go roku, po czym nastą­pi pro­ces wyła­nia­nia wyko­naw­cy. Już obec­nie trwa­ją pra­ce porząd­ko­we, wyci­na się samo­siej­ki i zbęd­ne zadrze­wie­nie, co byc może uła­twi spa­ce­ry jele­nio­gó­rzan tą tra­są już tego lata. Z dużą satys­fak­cją, mówi Pan Sosno­wicz, pod­kre­ślić nale­ży ogrom­ną życz­li­wośc wszyst­kich służb miej­skich, a zwłasz­cza Regio­nal­ne­go Zarzą­du Gospo­dar­ki Wod­nej. To dobra pro­gno­za dla przy­wró­ce­nia pro­me­na­dy wzdłuż Bobru, któ­ra w Jele­niej Górze lat trzy­dzie­stych ubie­głe­go wie­ku była tra­dy­cyj­nym miej­scem spa­ce­rów Jeleniogórzan.

Dzię­ku­je­my Jele­nio­gó­rza­nim za odda­ne gło­sy i zapew­nia­my, że nie będą to wyrzu­co­ne pieniądze.