Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 9/2015

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest prze­wóz 9 Uczest­ni­ków na warsz­ta­ty edu­ka­cyj­no — moty­wu­ją­ce w ramach pro­jek­tu „Gościn­ni spraw­ni — nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON