Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­darz wyda­rzeń marzec 2015 KSON

 • 03-03-2015 ( wto­rek) godz. 16:00 Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków- Zarząd Regio­nu orga­ni­zu­je w świe­tli­cy KSON spo­tka­nie z leka­rzem okulistą
 • 06-03-2015 (pią­tek) o godz. 11:00 — Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów orga­ni­zu­je spo­tka­nie w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON z oka­zji Dnia Kobiet
 • 08-03-2015 (nie­dzie­la) godz.: 8:00 Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie i Rucho­wo “Przy­ja­cie­le” orga­ni­zu­je wyjazd do KUT­NE HORY ( zwie­dza­nie kapi­cy cza­szek, kopal­ni sre­bra i Kate­dra św. Barbary).

Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów orga­ni­zu­je w sie­dzi­bie KSON

 • ponie­dział­ki – kurs języ­ka niemieckiego,
 • wto­rek – kurs języ­ka angielskiego.

W Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych trwa­ją kur­sy kom­pu­te­ro­we “e‑możliwości dla osób nie­peł­no­spraw­nych” z cer­ty­fi­ka­tem ECDL Start lub ECDL Core.

Od mie­sią­ca mar­ca 2015 roku przy KSON funk­cjo­nu­je trans­port osób nie­peł­no­spraw­nych – chwi­lo­wo lub trwa­le nie­zdol­nych do samo­dziel­ne­go prze­miesz­cza­nia się.

Dowo­zy i prze­wo­zy osób niepełnosprawnych:

 • Na dwor­ce kole­jo­we, auto­bu­so­we i lotniska,
 • Wyjaz­dy na tere­nie całe­go kraju,
 • Do i ze szpitala,
 • Do leka­rza,
 • Do kina, teatru,
 • Do przy­chod­ni lekarskiej,
 • Do urzę­dów, banków,
 • Na reha­bi­li­ta­cję,
 • Na tur­nu­sy rehabilitacyjne,
 • Na uro­czy­sto­ści.

Tele­fon kon­tak­to­wy 604 122 500 i 606 567 500 lub tele­fon KSON 75–75-242–54.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds