Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dro­ga Redakcjo!

Jestem oso­bą nie­peł­no­spraw­ną, ale odczu­wam pew­ne­go rodza­ju nie­do­syt zwią­za­ny z nie­uwzględ­nia­niem pew­ne­go rodza­ju nie­peł­no­spraw­no­ści nawet wśród orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­mi osób niepełnosprawnych.

Wszy­scy zaj­mu­ją się w więk­szo­ści oso­ba­mi nie­wi­dzą­cy­mi, nie­sły­szą­cy­mi i nie­peł­no­spraw­ny­mi rucho­wo. Ale wśród sze­re­gu kodów okre­śla­ją­cych typ nie­peł­no­spraw­no­ści, znaj­du­je się kod 08‑T okre­śla­ją­cy cho­ro­by ukła­du tra­wien­ne­go, więc zrze­sza ludzi z m.in. wrzo­da­mi żołąd­ka, cho­ro­ba­mi trzust­ki, wątro­by, czy jelit.

Może war­to by było stwo­rzyć u Pań­stwa w gaze­cie rubry­kę kuli­nar­ną, np. przy pomo­cy die­te­ty­ka, gdzie zamiesz­cza­ne by były prze­pi­sy dla tych wła­śnie cho­rych, tudzież tabe­le kalo­rycz­ne, czy wymiennikowe.

Jestem oso­bą posia­da­ją­cą takie pro­ble­my zdro­wot­ne i poja­wie­nie się takiej rubry­ki w Pań­stwa gaze­cie nie­zmier­nie by mnie usa­tys­fak­cjo­no­wa­ło, gdyż sama wiem, jak to jest jak czło­wiek sty­ka się z cho­ro­bą i nie wie, gdzie może szu­kać pomo­cy w codzien­nym funkcjonowaniu.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku, Aga­ta Grajewska.