Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych senio­rów 60+

W mar­cu ruszył nabór uczest­ni­ków do pro­jek­tu: „Akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych senio­rów 60+” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON w ramach XV kon­kur­su ofert.

 

W pro­jek­cie mogą wziąć udział oso­by niepełnosprawne:

 • któ­re ukoń­czy­ły 60 rok życia,
 • zamiesz­ku­ją  na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go lub lubuskiego,
 • odzna­cza­ją­ce się bra­kiem umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się kom­pu­te­rem i inny­mi nowo­cze­sny­mi urzą­dze­nia­mi (poziom pod­sta­wo­wy) lub mają­ce udo­ku­men­to­wa­ne odby­cie kur­su pod­sta­wo­we­go, bądź odby­cie testu spraw­dza­ją­ce­go i chęć przy­stą­pie­nia do gru­py rozszerzonej.

 

W ramach pro­jek­tu ofe­ru­je­my bezpłatne:

 • 144 – godzin­ne szko­le­nie kom­pu­te­ro­we na pozio­mie pod­sta­wo­wym lub rozszerzonym,
 • 48 – godzin warsz­ta­tów edukacyjno-motywacyjnych,
 • mate­ria­ły szko­le­nio­we w tym testy do egzaminu,
 • cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia szkolenia,
 • zaję­cia w małych gru­pach (10 osób).

 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kontakt:

 • tel. 75 75 24 254,
 • e‑mail: info@kson.pl,
 • adres: ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra,
 • czas trwa­nia kur­su 4.05.2015–31.10.2015,
 • szcze­gó­ły w załą­czo­nym regulaminie.

 

Ser­decz­nie zapraszamy

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds