Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spra­woz­da­nia DOMI­NO za 2014

Wszel­kie insty­tu­cje dzia­ła­ją­ce na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią co roku zobo­wią­za­ne są do skła­da­nia spra­woz­da­nia ze swo­ich dzia­łań w ramach nowo przy­ję­te­go Pro­gra­mu Dzia­łań na Rzecz Osób Nie­peł­no­spraw­nych DOMI­NO III (sta­no­wią­ce­go kon­ty­nu­ację Pro­gra­mu MOST). Takie spra­woz­da­nie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych za rok 2014 zamiesz­cza­my poniżej.