Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„BEZ­PŁAT­NE SZKO­LE­NIA KOM­PU­TE­RO­WE W WOJE­WÓDZ­TWIE DOLNOŚLĄSKIM”

Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­ska Pro­me­na­da Bobru zapra­sza do udzia­łu w szko­le­niu kom­pu­te­ro­wym ECDL Start reali­zo­wa­nym w ramach projektu:

 

W pro­jek­cie mogą wziąć udział osoby:

 • w wie­ku 25 – 64 lata, zamiesz­ka­łe na tere­nie woje­wódz­twa dolnośląskiego
 • posia­da­ją­ce mak­sy­mal­nie śred­nie wykształcenie
 • bez­ro­bot­ne — zare­je­stro­wa­ne w Urzę­dzie Pracy
 • nie­ak­tyw­ne zawodowo
 • pozo­sta­ją­ce bez zatrud­nie­nia przez okres ostat­nich 6 m‑cy
 • oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią mają pierwszeństwo

 

W ramach pro­jek­tu ofe­ru­je­my bezpłatne:

 • 56 – godzin­ne szko­le­nie kom­pu­te­ro­we na pozio­mie ECDL Start
 • mate­ria­ły szko­le­nio­we w tym testy do egzaminu
 • cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia szkolenia
 • zaję­cia w małych gru­pach (10 osób)

 

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kontakt:

 • tele­fon 508469168
 • e‑mail: jpbobru@gmail.com
 • Ter­min szko­le­nia: 16.03.2015 – 27.03.2015

 

W każ­dej gru­pie na koniec kur­su prze­wi­dzia­ne jest loso­wa­nie nagrody!