Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­STRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 4/2015

Infor­mu­je­my że za naj­ko­rzyst­niej­szą zosta­ła uzna­na ofer­ta zło­żo­na przez Pol­ska­pres­se Sp. z o.o. Oddz. Biu­ro Rekla­my w War­sza­wie i z tym wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umo­wa na emi­sję ogło­szeń prasowych.