Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­trzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 3/2015

Infor­mu­je­my, że za naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: HIGH­LAN­DE­R’S GRO­UP Marek Tkacz, 58–500 Jele­nia Góra, ul. Woł­ko­wa 16, z któ­rym to Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umo­wa na publi­ka­cję ogło­szeń prasowych.