Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 6/2015

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zapew­nie­nie zakwa­te­ro­wa­nia, wyży­wie­nia i sali szko­le­nio­wej dla 9 uczest­ni­ków warsz­ta­tów edu­ka­cyj­no — moty­wu­ją­cych w ramach pro­jek­tu „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds