Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe szan­se na pra­cę dla osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych reali­zu­je pro­jekt pod nazwą „Gościn­ni spraw­ni – nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych”. Ogól­niej rzecz bio­rąc, pro­jekt pole­ga na prze­szko­le­niu z zakre­su hote­lar­stwa i gastro­no­mii 24 osób ze znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, któ­re nie ukoń­czy­ły 60 roku życia, legi­ty­mu­ją się co naj­mniej śred­nim wykształ­ce­niem, są oso­ba­mi nie­za­trud­nio­ny­mi i posia­da­ją­cy­mi pod­sta­wo­wą zna­jo­mość kom­pu­te­ra. Nowa­tor­stwo tego pomy­słu — mówi pani Anna Szach, tre­ner pra­cy z KSON pole­ga na przy­go­to­wa­niu do pra­cy w hote­lar­stwie i gastro­no­mii osób, któ­re mogą zaj­mo­wać bar­dziej eks­po­no­wa­ne sta­no­wi­ska np. asy­stent do spraw mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży oraz gastro & cost con­trol­ler. Dotych­czas pra­ca w tej bran­ży ofe­ro­wa­na oso­bom nie­peł­no­spraw­nym doty­czy­ła sta­no­wisk pomoc­ni­czych (ser­wis poko­jo­wy, pomoc kuchen­na, ochro­na par­kin­gu itp.). Nie zawsze była to pra­ca ocze­ki­wa­na przez ludzi ze śred­nim i wyż­szym wykształ­ce­niem i doświad­cze­niem zawo­do­wym, któ­rym cho­ro­ba i inwa­lidz­two prze­rwa­ła karie­rę. Do nich wła­śnie kie­ru­je­my ten pro­jekt. Liczy­my też na to, że mena­dże­ro­wie hote­lar­stwa i gastro­no­mii zmie­nią swo­ją men­tal­ność, prze­ko­nu­jąc się, że oso­ba nie­peł­no­spraw­na może być solid­nym, lojal­nym, wykształ­co­nym i odda­nym pracownikiem.

Uczest­ni­cy pro­jek­tu – mówi pani Anna wezmą udział w cyklu szko­leń zawo­do­wych pro­wa­dzo­nych przez tre­ne­rów z Pol­skiej Aka­de­mii Gościn­no­ści z Kra­ko­wie, a następ­nie odbę­dą staż zawo­do­wy w wybra­nych, reno­mo­wa­nych hote­lach. Jed­no mie­sięcz­ny staż jest finan­so­wa­ny przez KSON, a po jego pozy­tyw­nym zakoń­cze­niu co naj­mniej sześć osób znaj­dzie zatrud­nie­nie w bran­ży usług gościn­nych pod­sta­wie umo­wy o pracę.

Udział w pro­jek­cie jest odpłat­ny. Wyno­si 200 zł od oso­by, co jest kwo­tą sym­bo­licz­ną gdy weź­mie się pod uwa­gę kosz­ty wyży­wie­nia, noc­le­gów, szko­leń, wyna­gro­dze­nia sty­pen­dium sta­żo­we­go, zajęć dydak­tycz­nych, wyjaz­dów inte­gra­cyj­nych i koń­co­we­go egza­mi­nu z cer­ty­fi­ka­cją. Opła­ta za udział w pro­jek­cie ma rów­nież moty­wo­wać do jego ukończenia.

Pro­jekt ma cha­rak­ter ponadre­gio­nal­ny i doty­czy trzech obsza­rów o wyjąt­ko­wej atrak­cyj­no­ści tury­stycz­nej to jest woje­wódz­twa: dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go i war­miń­sko – mazurskiego.

Rekru­ta­cja uczest­ni­ków z tere­nu woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go już się roz­po­czę­ła i będzie trwa­ła do 27.02.2015r. (szcze­gó­ły na www.kson.pl)

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie tak­że pod nume­rem 75 75 242 54, info­li­nia 800 700 025,

ema­il: biuro@kson.pl Moż­na rów­nież przyjść do biu­ra KSON oso­bi­ście na ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10 do 16.

Zapra­sza­my!