Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 5/2015

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest wyko­na­nie usłu­gi publikacji(emisji) ogło­szeń pra­so­wych pro­mu­ją­cych pro­jekt pn. „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON.