Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pomóż­my żyć innym – 1%

Od stycz­nia do koń­ca kwiet­nia 2015 jak co roku spo­rzą­dzać będzie­my PIT‑y tj. dekla­ra­cję podat­ko­wą za rok 2014. Usta­wo­daw­ca prze­wi­dział moż­li­wość odli­cze­nia ze swo­je­go podat­ku docho­do­we­go od osób fizycz­nych jed­ne­go pro­cen­ta, któ­ry może być prze­ka­za­ny na dzia­łal­ność pomo­co­wą i charytatywna.

 

Nie każ­dy jed­nak może być 1% „obda­ro­wa­ny”. Pra­wo do przy­ję­cia czę­ści tego podat­ku, mają jedy­nie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we posia­da­ją­ce sta­tus Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicz­ne­go. Taki sta­tus to nie tyl­ko pra­wo do otrzy­ma­nia jed­ne­go pro­cen­ta podat­ku ale przede wszyst­kim obo­wiąz­ki pole­ga­ją­ce na szcze­gó­ło­wym roz­li­cze­niu się z otrzy­ma­nych pie­nię­dzy i zamiesz­cze­niu takie­go spra­woz­da­nia na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej. Wykaz takich orga­ni­za­cji znaj­du­je się w biu­le­ty­nie infor­ma­cji publicz­nej na stro­nie Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej. Jak wybrać oso­bę czy orga­ni­za­cję, któ­rym chce­my pomóc? Suge­ru­je­my aby kie­ro­wać się jed­nak zasa­dą wspar­cia dla orga­ni­za­cji pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność w pobli­żu, na tere­nie mia­sta, gmi­ny, woje­wódz­twa. Tu bowiem miesz­ka­ją nasi zna­jo­mi, sąsie­dzi – oso­by któ­re zamie­rza­my wes­przeć. W ten spo­sób wspie­ra­my lokal­ną spo­łecz­ność a nasze pie­nią­dze w spo­sób kon­tro­lo­wa­ny mogą wpły­nąć na popra­wę jako­ści życia choć­by czę­ści miesz­kań­ców. Koniecz­nie nale­ży spraw­dzić dzia­łal­ność i stan finan­so­wy orga­ni­za­cji któ­rej chce­my prze­ka­zać środ­ki. Nie będzie to jed­nak spra­wą kło­po­tli­wą, gdyż każ­da z nich powin­na mieć przej­rzy­stą i czy­tel­ną stro­nę inter­ne­to­wą. Jak już wybie­rze­my orga­ni­za­cję to zadbaj­my o to, aby w naszym Picie w pozy­cji 133 wpi­sać imię i nazwi­sko oso­by wspie­ra­nej oraz cel np. Jan Kowal­ski – reha­bi­li­ta­cja, a w przy­pad­ku orga­ni­za­cji dopi­sać nale­ży „na cele sta­tu­to­we”. Dobrze jest tak­że zazna­czyć w rubry­ce 134 swo­je nazwi­sko i imię dzię­ki cze­mu „obda­ro­wa­ni” mogą poznać swo­ich „dar­czyń­ców”, ale takie­go obo­wiąz­ku nie ma. 

 

KSON jest od 2004 roku Orga­ni­za­cją Pożyt­ku Publicz­ne­go — KRS numer 0000100516. Tyl­ko za rok 2013 zebra­li­śmy 84.393,36 dla naszych pod­opiecz­nych i 100% tej kwo­ty zosta­ła im prze­ka­za­na. Coraz wię­cej osób ocze­ku­je na takie wspar­cie, uprasz­cza się tak­że zasa­dę wypeł­nia­nia tej czę­ści PIT‑u, w któ­rym o 1% mowa.

 

Tak­że Sej­mik w celu uprosz­cze­nia Pań­stwu wypeł­nie­nia PIT‑u za rok 2014 uru­cho­mił spe­cjal­ną apli­ka­cję, na pod­sta­wie któ­rej krok po kro­ku będą mogli Pań­stwo spo­rzą­dzić ten waż­ny doku­ment, któ­ry moż­na tak­że wysłać elek­tro­nicz­nie do okre­ślo­ne­go urzę­du skar­bo­we­go. Aby uzy­skać moż­li­wość udzia­łu w akcji 1% zain­te­re­so­wa­ni win­ni zgło­sić się oso­bi­ście do Sej­mi­ku przed­sta­wia­jąc wnio­sek znaj­du­ją­cy się w załącz­ni­ku wraz z kse­rem orzeczenia.

 

UWA­GA! Moż­li­we jest rów­nież roz­li­cze­nie PIT‑u onli­ne i prze­ka­za­nie 1% podat­ku na rzecz Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spra­wych poprzez stro­nę inter­ne­to­wą, do któ­rej kie­ru­je poda­ny poni­żej link (nale­ży klik­nąć w tekst lub w obra­zek i postę­po­wać wedle instruk­cji na stro­nie): https://www.pitax.pl/rozlicz