Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oswa­ja­my starość

Za Gaze­tą Wybor­czą publi­ku­je­my wywiad Elż­bie­ty Cichoc­kiej prze­pro­wa­dzo­ny z Jolan­tą Kwa­śniew­ską. Tę lek­tu­rę szcze­gól­nie pole­ca­my i młod­szym, i star­szym, a tak­że dzia­ła­czom i człon­kom Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Seniorów. 

http://wyborcza.pl/magazyn/1,143014,17230243,Jolanta_Kwasniewska__Oswajam_starosc.html 

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds