Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sta­re kar­ty par­kin­go­we zacho­wu­ją waż­ność do poło­wy 2015 roku! Każ­dy spo­koj­nie zdąży

- Nowe prze­pi­sy to same kło­po­ty! — narze­ka­ją inwa­li­dzi zagad­nię­ci o nowe zasa­dy wyda­wa­nia kart par­kin­go­wych. Wyda­ją się im nie­po­trzeb­ne i skom­pli­ko­wa­ne. Na szczę­ście sta­re kar­ty zacho­wu­ją waż­ność do koń­ca czerw­ca 2015 roku. Wnio­ski o nowe war­to jed­nak wypeł­nić i zło­żyć już teraz.

Inwa­li­dzi boją się, że sta­re kar­ty będą lada dzień nie­waż­ne, a zała­twie­nie nowych zaj­mie spo­ro cza­su. Nie jest tak źle. Pro­ce­du­ra   wyda­wa­nia nowych (w tym wyda­nie orze­cze­nia) zaj­mu­je wpraw­dzie nawet dwa-trzy mie­sią­ce, ale waż­ność dotych­cza­so­wych kart zosta­ła prze­dłu­żo­na do poło­wy 2015 roku lub upły­wu waż­no­ści tego doku­men­tu (jeśli jest to data wcze­śniej­sza niż czer­wiec 2015). Ozna­cza to, że nie­peł­no­spraw­ni nie muszą pędzić na gwałt z wnio­ska­mi o wyda­nie nowych kart, ale mogą sobie to spo­koj­nie zaplanować.

Nie ma co z tym jed­nak dłu­go cze­kać. Powia­to­wy Zespół do spraw Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści w Jele­niej Górze (na przy­kład, bo pro­blem doty­czy całe­go kra­ju) otrzy­mu­je mnó­stwo wnio­sków (nawet 150 tygo­dnio­wo). Obsa­da Zespo­łu jest zbyt nie­licz­na, by inwa­li­dzi mogli szyb­ko zała­twić nowe karty.

Na szczę­ście są gru­py, któ­re nie muszą prze­cho­dzić peł­nej pro­ce­du­ry, któ­ra obej­mu­je m.in. wizy­ty u leka­rza i uzu­peł­nia­nie doku­men­ta­cji medycz­nej. Nie­któ­re oso­by dosta­ją nową kar­tę w krót­kim cza­sie, nawet w cza­sie jed­ne­go-dwóch tygo­dni. Warun­kiem jest posia­da­nie orze­cze­nia o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści z jed­nym z nastę­pu­ją­cych sym­bo­li: 05‑R, 10‑N, 04‑O, przy czym w orze­cze­niu, w punk­cie 9, musi być mowa o znacz­nym ogra­ni­cze­niu moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się. Inny waru­nek uprosz­czo­nej pro­ce­du­ry doty­czy daty orze­cze­nia: musi być sprzed 30 czerw­ca 2014.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat zasad wyda­wa­nia kar­ty par­kin­go­wej, w tym wnio­sek, dostęp­ne są pod adre­sem inter­ne­to­wym: www.pzon-jeleniagora.pl. War­to, by zain­te­re­so­wa­ni zapo­zna­li się z nimi szcze­gó­ło­wo przed wizy­tą w Zespo­le, któ­ry w Jele­niej Górze mie­ści się przy Al. Jana Paw­ła II 7 (po dru­giej stro­nie uli­cy, przy któ­rej jest dwo­rzec auto­bu­so­wy). Na pew­no trze­ba pamię­tać, że opła­ta za nową kar­tę wyno­si 21 zł i że trze­ba ją wnieść dopie­ro po otrzy­ma­niu wia­do­mo­ści, że kar­ta zosta­ła przyznana.

Leszek Kosio­row­ski

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds