Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyni­ki zapy­ta­nia ofer­to­we­go 1/2015

Do następ­ne­go eta­pu zawa­li­fi­ko­wa­ły się trzy fir­my, któ­re uzy­ska­ły naj­więk­szą ilość 7,6 pkt na 8,2 pkt. możliwych. 

Są to:

1. Agen­cja Rekla­mo­wa NABU Adam Piskul­la ul. Stu­dzien­na 3G 77–400 Złotów

2. Luk­star Łukasz Mąkow­ski ul. Zie­lo­na 39 98–220 Zduń­ska Wola

3. AD ASTRA 69 s.c. J. Bie­law­ski, P. Wiśniew­ski ul.Ulanów 10 20–554 Lublin