Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

List od Pol­skie­go Forum Osób Niepełnosprawnych

Sza­now­ni Państwo,

Naukow­cy z Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Węgier bada­ją stan przy­sto­so­wa­nia trans­por­tu publicz­ne­go w tych kra­jach do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Uprzej­mie pro­si­my o wspar­cie w zbie­ra­niu infor­ma­cji badaw­czych i wypeł­nie­nie ankie­ty na stro­nie projektu:

https://pruzkum.upce.cz/688261/lang/pl .

Pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej w sto­sow­nych roz­po­rzą­dze­niach zosta­ły zobo­wią­za­ne do respek­to­wa­nia praw nie­peł­no­spraw­nych pasa­że­rów w trans­por­cie lot­ni­czym, kole­jo­wym i autobusowym.

Celem bada­nia, pro­wa­dzo­ne­go wśród osób z ogra­ni­czo­ną spraw­no­ścią rucho­wą (w trans­por­cie ozna­cza to oso­by na wóz­kach inwa­lidz­kich, nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych, głu­chych i sła­bo­sły­szą­cych, kobie­ty w cią­ży oraz oso­by star­sze), jest ana­li­za regu­la­cji praw­nych obo­wią­zu­ją­cych w każ­dym z czte­rech kra­jów Gru­py Wyszeh­radz­kiej. Jed­no­cze­śnie zbie­ra­ne są opi­nie osób nie­peł­no­spraw­nych o dostęp­no­ści poszcze­gól­nych rodza­jów trans­por­tu publicz­ne­go. Bada­nie jest finan­so­wa­ne z Fun­du­szu Wyszehradzkiego.

W Pol­sce pro­jekt reali­zu­je Kate­dra Trans­por­tu Kole­gium Zarzą­dza­nia i Finan­sów Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie w part­ner­stwie z Wydzia­łem Trans­por­tu im. Jana Per­ne­ra Uni­wer­sy­te­tu w Par­du­bi­cach, Wydzia­łem Eko­no­mi­ki Trans­por­tu i Komu­ni­ka­cji Uni­wer­sy­te­tu w Żyli­nie oraz Wydzia­łem Tech­no­lo­gii Trans­por­tu i Eko­no­mii Poli­tech­ni­ki Buda­pesz­tań­skiej. Part­ne­ra­mi bada­nia w Pol­sce są: Pol­skie Forum Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Dział Spraw Osób Nie­peł­no­spraw­nych SGH.

Do koń­ca mar­ca 2015 r. ma powstać raport z bada­nia, uka­zu­ją­cy poziom dostęp­no­ści usług i sto­pień zna­jo­mo­ści przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne ich praw jako pasażerów.

Wię­cej infor­ma­cji o bada­niu (w jęz. angielskim):

http://www.visegrad-handicap.euweb.cz/en/index.html

Z pozdro­wie­nia­mi

Maria Król

Prze­wod­ni­czą­ca Zarzą­du PFON

Pol­skie Forum Osób Niepełnosprawnych

 

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds