Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Doty­czy zapy­ta­nia ofer­to­we­go 1/2015

Wszy­scy Ofe­ren­ci, któ­rzy dziś do godzi­ny 16 zło­ży­li ofer­tę dru­ku ulo­tek i pla­ka­tów pro­sze­ni są o prze­sła­nie pró­bek gra­ficz­nych do dnia 12.01.2014 na adres Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A 58–560 Jele­nia Góra. Wszel­kie pyta­nia pro­si­my kie­ro­wać na maila info@kson.pl W związ­ku z powyż­szym zmia­nie ule­ga­ją terminy:

  1. Oce­ny ofert, zosta­nie  doko­na­na  do dnia  13.01.2015 r., a wyni­ki  i wybór naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty zosta­nie ogło­szo­ny do godzi­ny 15:00 w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://www.kson.pl
  2. Ter­min wyko­na­nia i zło­że­nia zamó­wie­nia: do 20.01.2015 r.