Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­darz wyda­rzeń – sty­czeń 2015 KSON

11.01.2015 (nie­dzie­la) o godz. 15:00 — IX Opłat­ko­we Spo­tka­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Koście­le pod wezwa­niem Św. Jana Apo­sto­ła w Jele­niej Górze.

 • - po mszy świę­tej w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej “Arka” agape.
 • - 17.01–2015 r (sobo­ta) XVI Nowo­rocz­ne Powia­to­we Spo­tka­nie Opłat­ko­we dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Mysłakowicach.
 • - godz.: 11:00 msza świę­ta z udzia­łem Bp. Mar­ka Mendyka.
 • - godz. 13:00 powi­ta­nie i dzie­le­nie się opłatkiem.

Fir­ma Vit­berg prze­pro­wa­dza pro­spo­łecz­ną akcję “Na Zdro­wie” w pro­fi­lak­ty­ce bóli kręgosłupa.

 • - 19.01.2015 r godz.: 16:00 pre­lek­cja dla Sto­wa­rzy­szeń “Przy­ja­cie­le, Pro­me­na­da Bobru, Lira, Laryngektowani”.
 • - 20.01–2015 r godz.: 12:00 pre­lek­cja dla  Sto­wa­rzy­sze­nia “Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Seniorów”.
 • - 21.01–2015 r godz.: 15:15 pre­lek­cja dla Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Diabetyków.
 • - 24.02.2015 r godz.: 11:00 pre­lek­cja dla Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzroku.

27.01.2015 r. godz.:11:00 Spo­tka­nie Nowo­rocz­ne Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzroku.

 • - Pre­zen­ta­cja bia­łej laski.
 • - Kalen­darz spo­tkań 2015 r człon­ków SIW.
 • - Uzgod­nie­nie pla­nu dzia­łal­no­ści SIW w 2015 roku.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds