Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we na druk ulo­tek i plakatów

Przed­mio­tem zapy­ta­nia jest zło­że­nie ofert na druk ulo­tek i pla­ka­tów w ramach pro­jek­tu “Gościn­ni spraw­ni — nipe­łe­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja zawo­do­wa nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. Szcze­gó­ły w załącznikach.