Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­łecz­ny rzecz­nik praw pacjenta

Spo­łecz­ny rzecz­nik praw pacjenta

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w roku bie­żą­cym, podob­nie jak przez 13 lat swo­je­go ist­nie­nia, zaj­mu­je się tak­że rzecz­nic­twem osób nie­peł­no­spraw­nych. Rocz­nie – mówi Sta­ni­sław Schu­bert spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych Zie­mi Jele­nio­gór­skiej – inter­we­niu­je­my w ponad stu przy­pad­kach prze­cią­ga­nia ponad dopusz­czal­ny czas pro­ce­dur urzęd­ni­czych, nie­słusz­nie pro­wa­dzo­nych egze­ku­cji z rent lub eme­ry­tur np. za zaku­py doko­ny­wa­ne przez tele­fon, kre­dy­ty udzie­la­ne przez agre­syw­ne w swo­jej dzia­łal­no­ści ban­ki i insty­tu­cje finan­so­we udzie­la­ją­ce ich nawet oso­bom ubez­wła­sno­wol­nio­nym. Trud­ne do zała­twie­nia są spra­wy zwią­za­ne z eks­mi­to­wa­niem osób nie­peł­no­spraw­nych w przy­pad­ku zale­gło­ści w czyn­szach. Przy­cho­dzą one zresz­tą do nas zde­cy­do­wa­nie za póź­no, a z regu­ły wte­dy gdy jest już wyda­ny nakaz eks­mi­syj­ny a komor­nik z naka­zem eks­mi­syj­nym puka już do drzwi. Inter­we­niu­je­my głów­nie w przy­pad­ku osób nie­peł­no­spraw­nych, cho­rych, nie­wy­dol­nych eko­no­micz­nie na sku­tek np. utra­ty pra­cy lub nie­moż­no­ści jej pod­ję­cia. Tam gdzie w tle jest alko­hol i róż­ne for­my pato­lo­gii spo­łecz­nej pole do dzia­ła­nia zosta­wia­my innym wyspe­cja­li­zo­wa­nym insty­tu­cjom i orga­ni­za­cjom. Więk­szość naszych inter­wen­cji jest sku­tecz­na. To tak­że zasłu­ga zmie­nia­ją­cych się w swo­jej men­tal­no­ści bar­dziej empa­tycz­nych urzęd­ni­ków róż­nych szcze­bli a w przy­pad­ku samo­rzą­du wspar­cie i doradz­two rad­nych. Dobry przy­kład Jele­niej Góry z ubie­głej kaden­cji, w cza­sie któ­rej sied­miu rad­nych róż­nych opcji poli­tycz­nych pro­wa­dzi­ło dyżu­ry w Sej­mi­ku, prze­ję­ło kil­ku rad­nych gmin­nych rad powia­tu ziemskiego.

Od listo­pa­da ubie­głe­go roku  nową gru­pą skar­żą­cych się są pacjenci‑z róż­nych zakła­dów i pla­có­wek służ­by zdro­wia a tak­że klien­ci aptek. Posta­no­wi­li­śmy prze­to wspo­móc dzia­łal­ność Rzecz­ni­ka Praw Pacjen­ta, któ­ry zaj­mu­je się m.in. pro­wa­dze­niem postę­po­wań w spra­wach prak­tyk naru­sza­ją­cych zbio­ro­we pra­wa pacjen­tów; współ­pra­cą z orga­na­mi wła­dzy publicz­nej w celu zapew­nie­nia pacjen­tom prze­strze­ga­nia ich praw, w szcze­gól­no­ści z mini­strem wła­ści­wym do spraw zdro­wia; przed­sta­wia­niem wła­ści­wym orga­nom wła­dzy publicz­nej, orga­ni­za­cjom i insty­tu­cjom oraz samo­rzą­dom zawo­dów medycz­nych ocen i wnio­sków zmie­rza­ją­cych do zapew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny praw pacjen­ta; współ­pra­cą z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, spo­łecz­ny­mi i zawo­do­wy­mi, do któ­rych celów sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na praw pacjen­ta, przez spo­łecz­ne rzecz­nic­two inte­re­sów tej gru­py, człon­ków naszych orga­ni­za­cji ale nie tyl­ko. Sej­mik, podob­nie jak 12 orga­ni­za­cji wcho­dzą­cych w jego skład, jest orga­ni­za­cją „pacjenc­ką” i na zasa­dzie wypró­bo­wa­nych dzia­łań poma­ga lokal­nie przez kon­tak­ty ze świad­cze­nio­bior­ca­mi i agen­da­mi dol­no­ślą­skie­go oddzia­łu NFZ. Rzecz­nik roz­pocz­nie swo­je dzia­ła­nie od 1 lute­go w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Wię­cej prze­czy­ta­cie Pań­stwo na naszej stro­nie www.kson.pl