Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

List od orga­ni­za­to­rów Akcji Masz Głos-Masz Wybór

Dro­dzy uczest­ni­cy, Dro­gie uczestniczki,

Od dłuż­sze­go cza­su trwa deba­ta publicz­na na temat koniecz­no­ści zmian słu­żą­cych demo­kra­ty­za­cji ustro­ju samo­rzą­do­we­go. Swo­ją dia­gno­zę oraz pro­po­zy­cje roz­wią­zań przed­sta­wia­ją zarów­no poli­ty­cy, jak i śro­do­wi­ska oby­wa­tel­skie i eks­perc­kie. Ostat­nio dys­ku­to­wa­li o tym, z ini­cja­ty­wy pani pre­mier Ewy Kopacz, przed­sta­wi­cie­le par­tii poli­tycz­nych. Efek­tem tego spo­tka­nia ma być powo­ła­nie w Par­la­men­cie Nad­zwy­czaj­nej Komi­sji, któ­ra przy­go­tu­je pro­jekt zmian w sys­te­mie samo­rzą­do­wym (kwie­cień 2015).

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że obec­ny moment zain­te­re­so­wa­nia poli­ty­ków nale­ży jak naj­le­piej wyko­rzy­stać. Pro­po­nu­je­my zjed­no­czyć siły śro­do­wisk oby­wa­tel­skich — usta­lić listę postu­la­tów i wspól­nie zabie­gać o ich wprowadzenie.

Prze­sy­ła­my listę postu­la­tów, któ­re poja­wi­ły się w deba­tach oby­wa­tel­skich i eks­perc­kich. W następ­nej kolej­no­ści pla­nu­je­my zor­ga­ni­zo­wa­nie „Oby­wa­tel­skie­go Forum Samo­rzą­do­we­go”, na któ­rym przed­sta­wi­my nasze wspól­ne, prze­dys­ku­to­wa­ne propozycje.

Liczy­my bar­dzo na udział w naszej ini­cja­ty­wie osób i śro­do­wisk zwią­za­nych z akcją Masz Głos, Masz Wybór. Będzie­my wdzięcz­ni za uwa­gi do prze­sła­nych przez nas pro­po­zy­cji zmian, a tak­że za zgło­sze­nie wła­snych. Mamy nadzie­ję, że wspól­ne dzia­ła­nie spra­wi, że we wpro­wa­dza­nych zmia­nach funk­cjo­no­wa­nia samo­rzą­du zosta­nie uwzględ­nio­ne sta­no­wi­sko śro­do­wisk obywatelskich.

Tutaj for­mu­larz z listą postulatów: 

https://docs.google.com/forms/d/1JkPPYVF1ihCjweNvf8ReJJXkT0rEOQdP2v1ZH-eaFW4/viewform

 W for­mu­la­rzu może­cie okre­ślić czy zga­dza­cie się z nich, sko­men­to­wać je i dodać wła­sne pro­po­zy­cje zmian. W załącz­ni­ku prze­sy­ła­my omó­wie­nie pro­ble­mów w pol­skim samo­rzą­dzie, któ­re uzna­li­śmy za najistotniejsze.

P.S. Docie­ra­ją do nas infor­ma­cje, że wie­lu z Was uda­ło się wygrać wybo­ry w swo­ich gmi­nach! Gra­tu­lu­je­my! Bar­dzo chcie­li­by­śmy dowie­dzieć się jak poszło w wybo­rach, tym którzy/które zde­cy­do­wa­li się star­to­wać. Prze­ślij­cie infor­ma­cje, będzie­my bar­dzo wdzięczni.

Orga­ni­za­to­rzy akcji Masz Głos, Masz Wybór