Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapis sej­mo­wej kon­fe­ren­cji pana Posła Bog­da­na Rzońcy

Sza­now­ni Państwo,

Pole­ca­jąc poniż­szy link z zapi­sem sej­mo­wej kon­fe­ren­cji pana Posła Bog­da­na Rzońcy

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=5CF7A76E3A53FD61C1257D73002BD74A#

a tak­że arty­kuł: http://naszdziennik.pl/wp/103995,na-wozku-bez-pracy.html

chce­my zauwa­żyć i podzię­ko­wać zara­zem, że naresz­cie zwró­co­no, na forum ogól­no­pol­skim, uwa­gę nie tyl­ko na spa­dek zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych na chro­nio­nym ryn­ku pra­cy, ale i na swo­isty para­doks: IŻ OBEC­NIE NAJ­BAR­DZIEJ ZWAL­CZA­NI SĄ PRA­CO­DAW­CY, KTÓ­RZY ZATRUD­NIA­JĄ NAJ­WIĘ­CEJ O.N. czy­li ci, któ­rzy naj­bar­dziej poma­ga­ją nam dowar­to­ścio­wać się poprzez pra­cę. Wszak więk­sza kon­cen­tra­cja jest zara­zem szan­są że fir­ma ma więk­szą spe­cja­li­za­cję w obsłu­dze ON. Bo nie da się nie zauwa­żyć, że – pomi­ja­jąc aspekt duże­go kom­for­tu i bez­pie­czeń­stwa, pra­ca w zpchr jest dla nas dużym wyróżnieniem/przywilejem, gdyż fir­ma i biz­nes są dosto­so­wa­ne do moż­li­wo­ści pra­cow­ni­ka, tak jak para­olim­pia­da dosto­so­wa­na jest do moż­li­wo­ści star­tu­ją­cych. Pra­ca w gro­nie podob­nych wydaj­no­ścio­wo osób rodzi zdro­wą atmos­fe­rę i rywalizację.

Im mniej­szy wskaź­nik zatrud­nie­nia ON tym mniej wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i życz­li­wo­ści pomię­dzy pra­cow­ni­ka­mi, a rów­ność pra­cy i współ­pra­cy bywa wymu­sza­na przez pracodawcę.

Stąd dal­sze ist­nie­nie ryn­ku chro­nio­ne­go (z wyso­ką kon­cen­tra­cją ON) jest w peł­ni uza­sad­nio­ne, więc oby takie myśle­nie wzię­ło górę gdy decy­den­ci będą wyzna­czać nam przy­szłość. A co Pań­stwo o tym myśli­cie? Będzie­my wdzięcz­ni za zwrot­ne nade­sła­nie opinii.

Z powa­ża­niem, Ryszard Dzik