Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ADAP­TER. FESTI­WAL WYOBRAŹ­NI. FILM BEZ BARIER.

Zapra­sza­my ser­decz­nie na nie­zwy­kły pokaz fil­mu “Popiół i Dia­ment” z napi­sa­mi i audio­de­sp­kryp­cją. 23 Paź­dzier­ni­ka godz.17:00 Cen­trum Tech­no­lo­gii Audio­wi­zu­al­nych ul. Wysta­wo­wa 1 WSTĘP WOL­NY. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

Cof­nij­my się w cza­sie o 60 lat do począt­ków Wytwór­ni Fil­mów Fabu­lar­nych we Wro­cła­wiu. Posma­kuj­my wspól­nie polo­wej gro­chów­ki  z pierw­sze­go dnia powo­jen­nej Pol­ski. Dotknij­my magii fabry­ki fil­mów. Zapra­sza Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go , Pol­ski Zwią­zek Nie­wi­do­mych — Okręg Dol­no­ślą­ski i Fun­da­cja KATARYNKA.

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną ilość miejsc pro­si­my o potwier­dze­nie obecności.