Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bus kam­pa­nii „Ciśnie­nie na życie” zawi­ta w Jele­niej Górze

W dniach 16 i 17 paź­dzier­ni­ka, w Jele­niej Górze, w spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nym busie „Ciśnie­nie na życie” będzie moż­na bez­płat­nie zmie­rzyć ciśnie­nie tęt­ni­cze krwi oraz zba­dać wiek ser­ca. Na wszyst­kich chęt­nych przy uli­cy Różyc­kie­go 6 w godzi­nach 10:00 – 18:00 będzie cze­kać wykwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel medycz­ny, któ­ry doko­na pomia­ru i udzie­li porad z zakre­su cho­rób ukła­du krą­że­nia. Jele­nia Góra to już czter­dzie­ste czwar­te z 46 miast na tra­sie prze­jaz­du Busa.

Po serii akcji bez­płat­nych pomia­rów ciśnie­nia i wie­ku ser­ca, orga­ni­zo­wa­nych w cen­trach han­dlo­wych na tere­nie całe­go kra­ju, orga­ni­za­to­rzy kam­pa­nii „Ciśnie­nie na życie” po raz kolej­ny wysy­ła­ją w Pol­skę swo­je mobil­ne cen­trum badań. War­to wypa­try­wać ozna­ko­wa­ne­go logo­ty­pem akcji pojaz­du na dro­gach – na wszyst­kich chęt­nych będzie cze­kać wykwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel medycz­ny, któ­ry nie tyl­ko zmie­rzy bez­płat­nie ciśnie­nie tęt­ni­cze krwi, ale dodat­ko­wo przy pomo­cy inno­wa­cyj­nej aplikacji1, prze­pro­wa­dzi bada­nie wie­ku serca.

Apli­ka­cja „Wiek ser­ca” pozwa­la stwier­dzić, czy u pacjen­ta ist­nie­je zwięk­szo­ne ryzy­ko zacho­ro­wa­nia na zawał ser­ca lub udar mózgu. Wystę­pu­je ono wte­dy, gdy obli­czo­ny wiek ser­ca jest wyż­szy od wie­ku metry­kal­ne­go. Dobra wia­do­mość – wiek ser­ca moż­na obni­żyć! Może to uczy­nić każ­dy, kto zmie­ni die­tę i styl życia na bar­dziej zdro­wy oraz w razie potrze­by będzie sku­tecz­nie leczył nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, cukrzy­cę czy hiper­cho­le­ste­ro­le­mię. Obni­że­niu wie­ku ser­ca sprzy­ja pozby­cie się oty­ło­ści poprzez sto­so­wa­nie zdro­wej die­ty, rzu­ce­nie pale­nia i zwięk­sze­nie aktyw­no­ści fizycznej.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www.cisnienienazycie.pl