Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

VI Spo­tka­nia Ple­ne­ro­we Gościm 2014

5 wrze­śnia 2014r. Lubu­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zor­ga­ni­zo­wał VI Gościm­skie Spo­tka­nia Ple­ne­ro­we pod tytu­łem „Jesien­ny Ple­ner Malar­ski”. Spo­tka­nia tra­dy­cyj­nie odby­ły się w Ośrod­ku Reha­bi­li­ta­cyj­no — Wypo­czyn­ko­wym w Gości­miu. Uczest­ni­czy­ło w nich oko­ło 200 osób przed­sta­wi­cie­li Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej oraz Śro­do­wi­sko­wych Domów Samo­po­mo­cy z woje­wódz­twa lubu­skie­go. Tego­rocz­ne Gościm­skie Spo­tka­nia były oka­zją do wyka­za­nia się umie­jęt­no­ścia­mi pla­stycz­ny­mi oraz arty­stycz­ny­mi. W ramach „Jesien­ne­go ple­ne­ru malar­skie­go” indy­wi­du­al­nie oraz zespo­ło­wo przy­go­to­wy­wa­ne zosta­ły jesien­ne pej­za­że, któ­re zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły w „Gale­rii Pod Dębem”. Obra­zy peł­ne wszyst­kich odcie­ni żół­ci, czer­wie­ni, zie­le­ni oraz brą­zów ujaw­ni­ły nie­sa­mo­wi­te talen­ty osób nie­peł­no­spraw­nych. Nie zabra­kło rów­nież atrak­cji dla kie­row­ni­ków i opie­ku­nów grup, któ­rzy w tym roku zmie­rzy­li się w rzu­tach bere­tem. Przed­sta­wi­cie­le wszyst­kich zapro­szo­nych pla­có­wek prze­sta­wi­li tak­że krót­kie pre­zen­ta­cje pod hasłem; „Czte­ry Pory Roku” w for­mie insce­ni­za­cji pla­stycz­nych, muzycz­nych oraz mul­ti­me­dial­nych. Oczy­wi­ście był czas na spa­cer brze­giem jezio­ra oraz wspól­ną zaba­wę tanecz­ną. Ple­ner dofi­nan­so­wa­ny był ze środ­ków Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Zie­lo­nej Górze, a kolej­ne już w przy­szłym roku.