Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wyni­ki Ankiety

Sza­now­ni Państwo,

Kar­ko­no­ska Koali­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych już po raz kolej­ny prze­pro­wa­dzi­ła i opra­co­wa­ła wyni­ki ankie­ty, któ­rej celem była oce­na mija­ją­cej wła­śnie kaden­cji władz samo­rzą­do­wych oraz pozio­mu aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej miesz­kań­ców Jele­niej Góry.

Wyni­ki ankie­ty zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne poni­żej. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nimi.