Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Euro­po­sel­skie Biu­ro w KSON

W dniu 2 paź­dzier­ni­ka w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych odby­ło się spo­tka­nie zarzą­du KSON z dyrek­to­rem biu­ra Posłan­ki Lidii Gerin­ger de Oeden­berg panią Zofią Ula­tow­ską, w spo­tka­niu brał rów­nież udział jele­nio­gór­ski asy­stent spo­łecz­ny pani poseł Tade­usz Smo­liń­ski. Celem spo­tka­nia było uru­cho­mie­nie w sie­dzi­bie KSON spo­łecz­ne­go biu­ra Pani Poseł Lidii Gerin­ger de Oeden­berg, któ­ra w ten spo­sób chce w swo­jej par­la­men­tar­nej pra­cy wię­cej uwa­gi poświę­cić pro­ble­mom nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów. Wzra­sta­ją­ca ilość osób nie­peł­no­spraw­nych bio­lo­gicz­nie wobec sta­rze­ją­ce­go się spo­łe­czeń­stwa wyzna­cza nowe kie­run­ki dzia­łań zmie­rza­ją­ce do ich aktyw­no­ści życio­wej w celu popra­wy jako­ści życia. Sze­ro­kie spek­trum zna­jo­mo­ści pro­ble­ma­ty­ki Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych wyni­ka nie tyl­ko z 13 let­niej histo­rii tej orga­ni­za­cji ale rów­nież z funk­cjo­no­wa­nia biur KSON na tere­nie 8 woje­wództw w kra­ju. Każ­dy z kra­jów Unii Euro­pej­skiej, stwier­dzi­ła pani dyrek­tor Zofia Ula­tow­ska, jest suwe­ren­ny w zakre­sie reali­za­cji poli­ty­ki spo­łecz­nej, ale waż­ne jest by pol­scy nie­peł­no­spraw­ni i senio­rzy, a tak­że inte­gra­cyj­nie poj­mo­wa­ne spo­łe­czeń­stwo, pozna­ło dobre prak­ty­ki naszych sąsia­dów. Temu wła­śnie słu­żyć ma biu­ro, w któ­rym dyżu­ro­wać będą raz w tygo­dniu asy­sten­ci spo­łecz­ni Pani Poseł.

Przez biu­ro, stro­nę inter­ne­to­wą oraz gaze­tę „Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” miesz­kań­cy regio­nu będą mogli zapo­znać się z pra­cą euro­par­la­men­ta­rzy­stów oraz dowie­dzieć się w pro­stej for­mie o kie­run­kach dzia­łań Unii Euro­pej­skiej w tej sfe­rze. Spo­łecz­ne biu­ro Pani Poseł w Sej­mi­ku będzie też miej­scem, w któ­rym miesz­kań­cy regio­nu będą mogli zaopa­trzyć się w inte­re­su­ją­ce wydaw­nic­twa i publi­ka­cje. Odby­wać się też będą cie­ka­we pre­lek­cje i wykła­dy. Zapla­no­wa­no tak­że spo­tka­nie z Panią Europoseł.

Ofi­cjal­ne otwar­cie biu­ra zapla­no­wa­ne jest na 28 paź­dzier­ni­ka 2014 roku.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds