Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Człon­ko­wie Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Senio­rów zor­ga­ni­zo­wa­li piknik…

W sobo­tę 27.09.2014 na Górze Szy­bow­co­wej człon­ko­wie Kar­ko­no­skiej Aka­de­mii Aktyw­nych Senio­rów zor­ga­ni­zo­wa­li pik­nik z kieł­ba­ska­mi, zim­nym piwem, cia­sta­mi i smacz­ny­mi prze­ką­ska­mi. Wszy­scy bar­dzo dobrze się bawili.

Wię­cej na stronie:

http://portalik24.pl/home-page/informacje/4322-piknik-na-gorze-szybowcowej