Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

III Kar­ko­no­ski Tydzień Prze­ciw­dzia­ła­nia Cho­ro­bom Nowotworowym

KCM i KSON na Dni Seniorów

Już po raz trze­ci Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Kar­ko­no­skie Cen­trum Medycz­ne wycho­dzą z ini­cja­ty­wą prze­pro­wa­dze­nia badań pro­fi­lak­tycz­nych w kie­run­ku prze­ciw­dzia­ła­nia nowo­two­rom, głów­nie dla śro­do­wi­ska senio­rów i osób nie­peł­no­spraw­nych. To tak­że, mówi pani dr Moni­ka Pasler, wkład naszej kli­ni­ki w tro­skę o zdro­wie głów­nie ludzi trze­cie­go wie­ku, któ­rym tak trud­no dostać się do leka­rza. Tym­cza­sem jak się oka­zu­je nowo­two­ry pośród tej gru­py kobiet i męż­czyzn, zbie­ra­ją coraz czę­ściej swo­je tra­gicz­ne żni­wa. W okre­sie od 6 do 31 paź­dzier­ni­ka leka­rze spe­cja­li­ści z zakre­su: prok­to­lo­gii, chi­rur­gii ogól­nej, gine­ko­lo­gii i laryn­go­lo­gii będą przyj­mo­wa­li bez­płat­nie w KCM przy uli­cy Ban­ko­wej 5–7.  Skie­ro­wa­nia do leka­rzy spe­cja­li­stów nie są wyma­ga­ne, choć lepiej je mieć w przy­pad­ku gdy zaj­dą oko­licz­no­ści medycz­ne wska­zu­ją­ce na koniecz­ność dal­szych badań specjalistycznych(kolonoskopia, tomo­graf, gastro­sko­pia), radzi­my zaopa­trzyć się w takie skie­ro­wa­nie u leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu-mówi Pani Ade­la Ladziń­ska z KSON. Zapi­sy do leka­rzy przyj­mu­je reje­stra­cja KCM nr tel. 75–64 52 000 w godzi­nach od 7:30 do 21;00. A szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w tej spra­wie zain­te­re­so­wa­ni mogą tak­że uzy­skać w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii  800–700-025.

Przy­po­mnij­my, że w latach 2012–2013 taki­mi bada­nia­mi obję­to śred­nio rocz­nie po 400 miesz­kań­ców nasze­go regio­nu. Lepiej prze­ciw­dzia­łać niż się leczyć. Pra­wie 1000 prze­ba­da­nych w latach 2012–2013 senio­rów i osób nie­peł­no­spraw­nych prze­ko­na­ło się o słusz­no­ści tej idei. Dzię­ki tym bada­niom wie­lu tra­fi­ło jesz­cze w dobrym cza­sie na sku­tecz­ną dro­gę leczenia.