Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Peł­no­spraw­ny wyborca”

Kar­ko­no­ska Koali­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, któ­rej człon­ka­mi są oprócz KSON wszyst­kie orga­ni­za­cje wcho­dzą­ce w jego skład, od 10 lat w ramach akcji “Masz Głos-Masz Wybór” Fun­da­cji Bato­re­go i Szko­ły Lide­rów wspie­ra oby­wa­tel­skie posta­wy, pro­wa­dzi edu­ka­cję oby­wa­tel­ską i pro­fre­kwen­cyj­ną. Cie­szy­my się, że dołą­cza do nas sze­reg innych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych a mię­dzy inny­mi Fun­da­cja Insty­tut Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, któ­rej mate­ria­ły dołą­cza­my poniżej.

Sza­now­ni Państwo,

Fun­da­cja Insty­tut Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go roz­po­czę­ła akcję
„Peł­no­spraw­ny wybor­ca” w ramach Fun­du­szu Ini­cja­tyw Obywatelskich.

Zwra­ca­my się do Pań­stwa, osób indy­wi­du­al­nych, sto­wa­rzy­szeń,
orga­ni­za­cji, przed­sta­wi­cie­li grup nie­for­mal­nych, jako aktyw­nych
spo­łecz­ni­ków, dla któ­rych waż­ny jest los gminy/miasta i zale­ży im
na  budo­wa­niu świa­do­me­go swo­ich praw i obo­wiąz­ków spo­łe­czeń­stwa
oby­wa­tel­skie­go w swo­ich miej­sco­wo­ściach, m.in. poprzez udział w takich
przed­się­wzię­ciach, jak akcja „Masz głos, masz wybór”.

Zapra­sza­my Pań­stwa do aktyw­ne­go włą­cze­nia się do pro­jek­tu
„Peł­no­spraw­ny wybor­ca”, któ­re­go celem jest roz­po­wszech­nie­nie
infor­ma­cji o upraw­nie­niach w gło­so­wa­niu osób star­szych i z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (takich, jak gło­so­wa­nie przez peł­no­moc­ni­ka,
gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne, za pomo­cą nakład­ki w alfa­be­cie
Bra­il­le­’a) oraz bada­nie dostęp­no­ści gmi­ny dla tych osób
(przy­sto­so­wa­nie archi­tek­to­nicz­ne, dostęp do infor­ma­cji publicz­nej).
Przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa w peł­ni dostęp­ny Infor­ma­tor wybor­czy,
będą­cy kom­pen­dium wie­dzy na temat udo­god­nień w gło­so­wa­niu  wyżej
wspo­mnia­nych grup wyborców.

Orga­ni­za­cjom, któ­re wyra­żą chęć współ­pra­cy z nami przy pro­jek­cie,
zapew­nia­my wspar­cie mery­to­rycz­ne, pro­mo­cję dzia­łań, dostęp do
mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych i pro­mo­cyj­nych, narzę­dzia nie­zbęd­ne do
bada­nia dostęp­no­ści prze­strze­ni publicz­nej w gminie.

W zamian ocze­ku­je­my aktyw­ne­go pro­mo­wa­nia zało­żeń pro­jek­tu w lokal­nym
śro­do­wi­sku osób star­szych i/lub z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, pomoc
pod­czas poszu­ki­wa­nia lokal­nych Rzecz­ni­ków dostęp­nych wyborów.

Rzecz­ni­kiem dostęp­nych wybo­rów może zostać każ­da oso­ba (z
nie­peł­no­spraw­no­ścią lub star­sza), któ­ra w swo­im oto­cze­niu będzie
pro­wa­dzić dzia­ła­nia infor­mu­ją­ce o upraw­nie­niach wybor­czych, wspo­mo­że
orga­ni­za­cje czy gru­py lokal­ne, zor­ga­ni­zu­je dzia­ła­nia na rzecz
dostęp­no­ści.

Ser­decz­nie zachę­ca­my Pań­stwa do śle­dze­nia stro­ny pro­jek­tu na
www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl  i na Facebooku.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje odno­śnie moż­li­wo­ści współ­pra­cy i dzia­łań
w ramach pro­jek­tu moż­na uzy­skać, dzwo­niąc na naszą info­li­nię 12 350
64 24 lub pisząc na adres pelnosprawnywyborca@frr.org.pl

Jeże­li nie są Pań­stwo w sta­nie włą­czyć w dzia­ła­nia pro­jek­to­we w
wyżej opi­sa­ny spo­sób, bar­dzo pro­si­my  umiesz­cze­nie infor­ma­cji o akcji
na Pań­stwa stro­nie. W załącz­ni­ku prze­sy­łam opis pro­jek­tu oraz dwa
wzo­ry pla­ka­tów informacyjnych.

Zapra­szam do kontaktu!