Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

FESTI­WAL FILMOWY

Fun­da­cja KATA­RYN­KA, Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go ser­decz­nie zapra­sza­ją na poka­zy fil­mów z audio­de­skryp­cją i napi­sa­mi dla nie­sły­szą­cych oraz spo­tka­nie dys­ku­syj­ne. 11 PAŹ­DZIER­NI­KA 2014 O GODZI­NIE 14:00 W JELE­NIO­GÓR­SKIM CEN­TRUM KUL­TU­RY ODBĘ­DZIE SIĘ JED­NO­DNIO­WY FESTI­WAL FIL­MO­WY. Zapra­sza­my na poka­zy fil­mo­we “MIŚ” i “CHRZEST” oraz dys­ku­sję na temat fil­mów z gościem​ i nie­spo­dzian­ki. Spo­tka­nie będzie tłu­ma­czo­ne na język migowy.

OSO­BY NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NE WSTĘP WOLNY.

To pierw­sza edy­cja FESTI­WA­LU ADAP­TER. FILM BEZ BARIER.
W spra­wie rezer­wa­cji miejsc i wszel­kich pytań pro­si­my o kontakt