Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku i Cross na kolej­nej wyprawie

W ostat­ni week­end sierp­nia, ponad 20 oso­bo­wa gru­pa inwa­li­dów wzro­ku i ich sym­pa­ty­ków, wzię­ła udział w wypra­wie do Wodo­spa­du Kamień­czy­ka. Tra­sę z dol­nej sta­cji wycią­gu do wodo­spa­du poko­na­li pie­szo z kij­ka­mi nor­dic wal­king. Kij­ki w przy­pad­ku sła­be­go wzro­ku to dodat­ko­wy ele­ment bez­pie­czeń­stwa, co na peł­nej kamie­ni tra­sie do wodo­spa­du ma bar­dzo duże zna­cze­nie. Mimo kło­po­tów, wszyst­kim uda­ło się zejść po stro­mych scho­dach na plat­for­mę pod ten naj­wyż­szy w Sude­tach wodo­spad. Klub nor­dic wal­king Cross, dzia­ła­ją­cy od 2 lat przy Sto­wa­rzy­sze­niu Inwa­li­dów Wzro­ku, liczy 15 osób, ale do orga­ni­zo­wa­nych wycie­czek dołą­cza­ją się inni pasjo­na­ci kij­ków. Choć była to ostat­nia, koń­czą­ca sezon let­ni wypra­wa Cros­su to impre­zy incjo­wa­ne spon­ta­nicz­nie będą nadal orga­ni­zo­wa­ne. Infor­ma­cji w tej spra­wie moż­na zasię­gnąć w każ­dy wto­rek i pią­tek od godzi­ny 10 do 15 w sie­dzi­bie SIW przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47a.

{AG}galeria11{/AG}