Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

XV Piel­grzym­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Krzeszowie

Już po raz XV nie­peł­no­spraw­ni dol­no­ślą­za­cy spo­tka­li się w Sank­tu­arium Maryj­nym Mat­ki Boskiej Łaska­wej w Krze­szo­wie. Wyre­mon­to­wa­na świą­ty­nia impo­no­wa­ła swo­im baro­ko­wym wnę­trzem i góru­ją­cy­mi nad oko­li­cą wie­ża­mi. Więk­szość piel­grzy­mów przy­by­ła auto­ka­ra­mi, ale byli i tacy, któ­rzy już po raz siód­my odby­li dro­gę z Legni­cy do Krze­szo­wa pie­szo. Nie­peł­no­spraw­na Pani Emi­lia mówi „Mam za co dzię­ko­wać Bogu i choć każ­dy krok spra­wia mi cier­pie­nie, to ostat­nie kilo­me­try dotar­łam pie­szo”. Tego­rocz­na piel­grzym­ka zgro­ma­dzi­ła oko­ło 3 tysię­cy uczest­ni­ków. Odby­wa­ła się pod hasłem „Z Mary­ją dzię­ku­je­my za Św. Jana Paw­ła II i Św. Jana XXIII”.

Mszy Świę­tej prze­wo­dził biskup legnic­ki Zbi­gniew Kier­ni­kow­ski w asy­ście bisku­pa senio­ra Ste­fa­na Ciche­go i kon­ce­le­brze bisku­pa pomoc­ni­cze­go Mar­ka Men­dy­ka, od lat współ­pra­cu­ją­ce­go z nie­peł­no­spraw­ny­mi, któ­ry wygło­sił kate­che­zę. Dla bisku­pa legnic­kie­go było to pierw­sze piel­grzym­ko­we spo­tka­nie z nie­peł­no­spraw­ny­mi w Krze­szo­wie, a sło­wa homi­lii, że Jezus poma­ga czło­wie­ko­wi poko­nać sie­bie same­go, swo­je sła­bo­ści, tra­fi­ły do zgro­ma­dzo­nych piel­grzy­mów jako pro­myk nadziei w cięż­kiej cho­ro­bie, kalec­twie, bez­rad­no­ści. „Choć jeste­śmy tu razem to każ­dy ze swo­imi pro­ble­ma­mi jest osob­no ale wiem, że będę wysłu­cha­ny, wiem że będzie­my wysłu­cha­ni” mówi sie­dem­dzie­się­cio­let­ni pan Kazi­mierz z pobli­skie­go Wałbrzycha.

Po Mszy Świę­tej na pla­cu przed bazy­li­ką odby­ła się aga­pa, o któ­rą jak zwy­kle zadba­li dol­no­ślą­scy rze­mieśl­ni­cy i pie­ka­rze, a pośród nich pano­wie Zbi­gniew Ładziń­ski i Zbi­gniew Rzu­ci­dło z Dol­no­ślą­skiej Izby Rze­mieśl­ni­czej, któ­ra od począt­ku wier­nie sekun­du­je pielgrzymom.

Wrę­czo­no jak zwy­kle wyróż­nie­nia „Przy­ja­ciel Nie­peł­no­spraw­nych”. Otrzy­ma­ło je 5 nomi­no­wa­nych osób. W cza­sie aga­py zapre­zen­to­wa­ła się orkie­stra repre­zen­ta­cyj­na dol­no­ślą­skiej Poli­cji z Wro­cła­wia oraz zespół muzycz­ny z Nielestna.

Do zoba­cze­nia za rok.

{AG}galeria10{/AG}