Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie dorad­ców Mię­dzy­re­gio­nal­nych Ośrod­ków Infor­ma­cji w Karkonoszach

Na szla­ku – rekre­acyj­nie, przy sto­le – na poważnie

Ponad dwu­dzie­sto­oso­bo­wa gru­pa współ­pra­cow­ni­ków punk­tów i biur tere­no­wych KSON pro­wa­dzo­nych w ramach Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych odwie­dzi­ła Sej­mik w dniach 23- 24 maja.

Wolon­ta­riu­sze i współ­pra­cow­ni­cy współ­pra­cu­ją­cych orga­ni­za­cji od lat zaj­mu­ją się pomo­cą i inte­gra­cją śro­do­wi­ska, a ich wizy­ta w KSON-ie mia­ła na celu wymia­nę dobrych prak­tyk. Omó­wio­no tak­że szcze­gó­ły doty­czą­ce zakre­su i spo­so­bu udzie­la­nych infor­ma­cji, zasad roz­li­czeń. Jest to nie­zwy­kle istot­ne dla speł­nie­nia bar­dzo pre­cy­zyj­nych i wyma­ga­ją­cych pro­ce­dur Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. W roz­mo­wach nad per­spek­ty­wa­mi tego bar­dzo poży­tecz­ne­go dla nie­peł­no­spraw­nych pro­jek­tu poru­sza­no pro­blem swo­iste­go cha­osu w roz­wią­za­niach i pro­ce­du­rach doty­czą­cych nie­peł­no­spraw­nych w róż­nych mia­stach tego same­go województwa.

Zda­rza się, że MOPS i PCPR z jed­ne­go mia­sta odmien­nie inter­pre­tu­ją jeden prze­pis. Jak w tej sytu­acji może się zorien­to­wać mniej zarad­na oso­ba nie­peł­no­spraw­na lub star­sza? To już pyta­nie reto­rycz­ne. Part­ne­rzy suge­ro­wa­li potrze­bę współ­dzia­ła­nia z jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go w celu ujed­no­li­ce­nia prze­pi­sów. Na począ­tek moż­na zacząć od spraw drob­nych, jak dofi­nan­so­wa­nie do tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych, ulgi w komu­ni­ka­cji miej­skiej czy kwe­stia par­ko­wa­nia przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne. We Wro­cła­wiu na przy­kład nie­peł­no­spraw­ny może za dar­mo zosta­wić pojazd na płat­nym par­kin­gu, tak­że poza koper­tą. W Jele­niej Górze w takiej sytu­acji musiał­by zapłacić.

W dru­gim dniu uczest­ni­cy spo­tka­nia pozna­li tra­sy tury­stycz­ne dla nie­peł­no­spraw­nych, otrzy­ma­li nowy prze­wod­nik „Dol­ny Śląsk – otwar­ty dla każ­de­go” i podzi­wia­li, nie każ­de­mu jesz­cze zna­ne, walo­ry nasze­go regionu.

Moni­ka Żak

Kto przy­je­chał?

Part­ne­ra­mi w tym pro­jek­cie są: Fun­da­cja „Oto­Ja” ze Szcze­ci­na, „Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem” z Gorzo­wa, Zwią­zek Lubu­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych z Zie­lo­nej Góry, Fun­da­cja „Age­nor” z Kra­ko­wa, Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem „Trianon.PL” z Cie­szy­na, Fun­da­cja „Tu i Teraz” z Toru­nia i Cari­tas Archi­die­ce­zji Gdań­skiej z Sopo­tu. Wszyst­kie te orga­ni­za­cje utwo­rzy­ły w swo­ich mia­stach Mię­dzy­re­gio­nal­ne Ośrod­ki Infor­ma­cji i Wsparcia.

{AG}galeria7{/AG}