Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­peł­no­spraw­ny Rafał Gręź­li­kow­ski poko­nał samot­nie ponad 900 km na rowerze

Nie­peł­no­spraw­ny Rafał Gręź­li­kow­ski poko­nał samot­nie ponad 900 km na rowe­rze odkry­wa­jąc zam­ki na Węgrzech i na Słowacji.

Rafał Gręź­li­kow­ski, nie­stru­dzo­ny rowe­rzy­sta po ampu­ta­cji nogi speł­nił swo­je marze­nie. Prze­je­chał samot­nie ponad 900 kilo­me­trów na rowe­rze, odkrył 24 zam­ki w górzy­stych, czę­sto nie­do­stęp­nych tere­nach na Węgrzech i na Sło­wa­cji. Trzy tygo­dnie wyczer­pu­ją­cych, codzien­nych zma­gań, w upa­le i desz­czu, pod górę i przez stro­me zjaz­dy były dla Rafa­ła wyzwa­niem życia. Udo­wod­nił, że siłą woli moż­na góry prze­no­sić a tak­że wspi­nać się na nie by odkryć nie­do­stęp­ne zam­ki i tajem­ni­ce historii.

Rafał poprzez wypra­wę „Zero Barier – zam­ki, ruiny i legen­dy” pro­mu­je tury­sty­kę osób nie­peł­no­spraw­nych w ramach pro­jek­tu akty­wi­za­cji osób nie­peł­no­spraw­nych reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Zero Barier, któ­ra jest patro­nem tej wypra­wy. Dzię­ki swo­jej posta­wie zachę­ca innych nie­peł­no­spraw­nych do prze­ła­my­wa­nia barier i prze­ciw­no­ści losu, do szu­ka­nia sen­su życia poprzez pozna­wa­nie cie­ka­wych miejsc i ludzi. Jak sam mówi: „Chcę wła­snym przy­kła­dem, z pomo­cą mediów poka­zać, jak wie­le jest nie­zwy­kłych miejsc na tym świe­cie i że war­to cza­sa­mi prze­ciw­sta­wić się wła­snym sła­bo­ściom. To czy­ni nas sil­niej­szy­mi, szczę­śliw­szy­mi i bar­dziej samo­dziel­ny­mi w codzien­nym życiu” – doda­je Rafał.

Pod­czas zma­gań Rafał korzy­stał ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej na tą eks­pe­dy­cję pro­te­zy 3R80, z hydrau­licz­nym kola­nem, fir­my OTTO­BOCK POLSKA.

***

Wię­cej infor­ma­cji o Rafa­le i jego wypra­wie moż­na prze­czy­tać na stro­nie www.zerobarier.pl

***

Rafał o sobie. Nazy­wam się Rafał Gręź­li­kow­ski. Mam 38 lat. Mam żonę i trój­kę dzie­ci. Pra­cu­ję. Jestem nie­peł­no­spraw­nym spor­tow­cem po ampu­ta­cji nogi na wyso­ko­ści uda, do któ­rej doszło w wyni­ku wal­ki z nowo­two­rem. Oca­li­łem tym spo­so­bem swo­je życie, a mało tego sta­łem się oso­bą ska­za­ną na opty­mizm, bowiem już nigdy wię­cej nie wsta­ję z łóż­ka lewą nogą!

Naj­więk­szą z moich pasji są zam­ki. Szcze­gól­nie ruiny zam­ków. Na tere­nie Pol­ski odwie­dzi­łem ich już ponad 300, oraz kil­ka­dzie­siąt poza gra­ni­ca­mi. Wyda­łem książ­kę pt. “Zam­ki, ruiny i legen­dy”, któ­ra jest zale­d­wie wstę­pem do przed­sta­wie­nia wie­lu zna­nych, ale rów­nież kom­plet­nie zapo­mnia­nych miejsc warow­nych w naszym kraju.

Przez więk­szość życia upra­wia­łem roz­ma­ite dys­cy­pli­ny spor­tu. Byłem mistrzem Pol­ski osób nie­peł­no­spraw­nych
w bie­gu na 200 metrów (obec­nie jestem jedy­ną oso­bą w Pol­sce bie­ga­ją­cą o pro­te­zie), wie­lo­krot­nym mistrzem Pol­ski osób nie­peł­no­spraw­nych w wyci­ska­niu sztan­gi leżąc, wice­mi­strzem Pol­ski w pię­cio­bo­ju siło­wym.
Przed trze­ma laty porzu­ci­łem sport wyczy­no­wy. Obec­nie naj­więk­szą przy­jem­ność spra­wia­ją mi tury­stycz­ne wypra­wy rowerowe. 

***

Wg danych GUS z 2011 i 2012 roku w Pol­sce było ponad 4,7 mln osób nie­peł­no­spraw­nych, co sta­no­wi 12.2 % całej lud­no­ści kra­ju. Wśród tych osób było ponad 3 mln osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich i o kulach, ponad 1,5 mln osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych oraz 470 tys. osób mają­cych pro­ble­my ze słuchem.

***

Fun­da­cja Zero Barier­to orga­ni­za­cja spo­łecz­na, któ­rej celem jest zno­sze­nie barier i akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty, w tym pro­mo­cję tury­sty­ki i aktyw­ne­go wypo­czyn­ku . W 2013 roku fun­da­cja wyda­ła bez­płat­ny pierw­szy ogól­no­pol­ski prze­wod­nik tury­stycz­ny „Zero Barier – Polsk bez ogra­ni­czeń”, wraz ze stro­ną inter­ne­to­wą www.zerobarier.pl.

***

Otto­bock to mię­dzy­na­ro­do­wa fir­ma medycz­na z 90 let­nią tra­dy­cją, któ­ra ofe­ru­je naj­wyż­szej jako­ści: sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny i orto­pe­dycz­ny, wóz­ki inwa­lidz­kie, pro­te­zy, sta­bi­li­za­to­ry sta­wów, a tak­że pio­ni­za­to­ry dla dzie­ci. Jako fir­ma odpo­wie­dzial­na spo­łecz­nie współ­pra­cu­je z fun­da­cja­mi w zakre­sie fun­do­wa­nia sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go m.in. dla dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych. Bie­rze udział w licz­nych pro­jek­tach spo­łecz­nych mają­cych na celu wspar­cie roz­wo­ju osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo, wzmoc­nie­nie ich obec­no­ści w prze­strze­ni publicz­nej, a tak­że kształ­to­wa­nie ich pozy­tyw­ne­go wize­run­ku. http://www.ottobock.pl/

{AG}galeria8{/AG}