Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czy wzro­śnie bez­ro­bo­cie wśród osób niepełnosprawnych?

Czy wzro­śnie bez­ro­bo­cie wśród osób niepełnosprawnych?

A mia­ło być lepiej

Od kwiet­nia tego roku weszły w życie nowe prze­pi­sy doty­czą­ce dofi­nan­so­wa­nia do zatrud­nie­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Nastą­pi­ło zrów­na­nie dofi­nan­so­wa­nia z Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych dla wszyst­kich pra­co­daw­ców, któ­rzy zatrud­nia­ją oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Kto na tym zyska, a kto straci?

Do tej pory korzyst­niej­sze warun­ki mia­ły fir­my o sta­tu­sie zakła­du pra­cy chro­nio­nej, któ­re uzy­ski­wa­ły więk­sze kwo­ty za zatrud­nie­nie osób nie­peł­no­spraw­nych. Pozo­sta­li przed­się­bior­cy uzy­ski­wa­li tyl­ko 70 pro­cent kwot, któ­re przy­słu­gi­wa­ły ZPCh-om. Nowe prze­pi­sy pole­ga­ją na wpro­wa­dze­niu takich samych kwot dofi­nan­so­wa­nia do zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią na ryn­kach pra­cy otwar­tym i chro­nio­nym. I tak od 1 kwiet­nia dofi­nan­so­wa­nie wynosi:

  • - dla pra­cow­ni­ka z orze­cze­niem o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści– 1800 zł, 
  • - dla pra­cow­ni­ka z orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści– 1125 zł, 
  • - dla pra­cow­ni­ka z orze­cze­niem o lek­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 450 zł 
  • - pra­cow­ni­cy ze scho­rze­nia­mi spe­cjal­ny­mi – 600 zł

Od kwiet­nia 2014 r. dofi­nan­so­wa­nie prze­sta­je tak­że zale­żeć od mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia obo­wią­zu­ją­ce­go w grud­niu roku poprzed­nie­go. Co waż­ne, zmniej­sze­niu ule­gnie mak­sy­mal­na kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia. Naj­bar­dziej odczu­ją to wła­śnie zakła­dy pra­cy chro­nio­nej, któ­re od kwiet­nia będą dys­po­no­wa­ły mniej­szym dofi­nan­so­wa­niem na każ­de­go zatrud­nio­ne­go nie­peł­no­spraw­ne­go. Kwo­ty dofi­nan­so­wa­nia usta­lo­ne są usta­wo­wo i, co nale­ży pod­kre­ślić, są to kwo­ty mak­sy­mal­ne. Kwo­ta, jaka zosta­nie prze­ka­za­na na kon­to dane­go pra­co­daw­cy zale­ży od wie­lu kry­te­riów – np. od wyna­gro­dze­nia, jakie otrzy­mu­je oso­ba nie­peł­no­spraw­na. Dla­te­go też pra­co­daw­ca zamiast 450 zł, któ­re od 1 kwiet­nia przy­słu­gu­ją na oso­bę z lek­kim stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, w zależ­no­ści od wyli­czeń, może dostać znacz­nie mniej – 410 czy nawet 300 zło­tych. Kwo­ty te są wypła­ca­ne mie­sięcz­nie, a pra­co­daw­cy są zobo­wią­za­ni za każ­dym razem skła­dać osob­ny wnio­sek w sys­te­mie elek­tro­nicz­nym. Pie­nią­dze, któ­re tra­fia­ją do pra­co­daw­cy są rów­nież uza­leż­nio­ne od licz­by zatrud­nio­nych w fir­mie osób nie­peł­no­spraw­nych. Nale­ży pamię­tać, że zakła­dach pra­cy chro­nio­nej obo­wiąz­ko­wy wskaź­nik wyno­si obec­nie 50% osób nie­peł­no­spraw­nych w sto­sun­ku do wszyst­kich pra­cow­ni­ków. Istot­ne jest rów­nież, że zakła­dy pra­cy chro­nio­nej mają dodat­ko­we obo­wiąz­ki wzglę­dem zatrud­nio­nych nie­peł­no­spraw­nych – np. pro­wa­dze­nie doraź­nej i spe­cja­li­stycz­nej opie­ki medycznej.

Bio­rąc pod uwa­gę, że sko­ro wszy­scy będą dosta­wa­li takie same pie­nią­dze z pań­stwo­we­go fun­du­szu, ale nie wszy­scy będą mie­li takie same obo­wiąz­ki w sto­sun­ku do zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych, wie­lu przed­się­bior­ców będzie wnio­sko­wa­ło o utra­tę sta­tu­su zakła­du pra­cy chro­nio­nej, co może skut­ko­wać poważ­nym spad­kiem zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych. Wedle obo­wią­zu­ją­cych obec­nie prze­pi­sów, w zakła­dzie pra­cy chro­nio­nej w gru­pie 50 pro­cent osób nie­peł­no­spraw­nych, aż 20 pro­cent mają sta­no­wić oso­by ze znacz­nym i umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści. To wła­śnie w tej gru­pie poziom bez­ro­bo­cia może wzro­snąć w naj­więk­szym stop­niu. Jesz­cze przed wej­ściem w życie nowych prze­pi­sów nie­peł­no­spraw­ni zatrud­nie­ni w zakła­dach pra­cy chro­nio­nej, posia­da­ją­cy orze­cze­nia, dosta­wa­li sygna­ły od swo­ich pra­co­daw­ców, że w związ­ku z nowy­mi regu­la­cja­mi szy­ku­ją się m.in. zwol­nie­nia lub zmia­ny umów o pra­cę na umo­wy zle­ce­nia. Według sza­cun­ków, zagro­żo­nych w Pol­sce jest oko­ło 100 tysię­cy miejsc pracy.

TAS

Licz­ba pra­cow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych oraz pra­co­daw­ców zare­je­stro­wa­nych w Sys­te­mie Obsłu­gi Dofi­nan­so­wań i Refun­da­cji PFRON.