Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ulgi w prze­jaz­dach kra­jo­wych osób z niepełnosprawnościami

Ulgi na prze­jaz­dy PKP/PKS.

Upraw­nie­nia do ulgo­wych prze­jaz­dów środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go kole­jo­we­go przy­słu­gu­ją w kla­sie 2 wyłącz­nie w okre­ślo­nych kate­go­riach pocią­gów i na pod­sta­wie okre­ślo­nych rodza­jów biletów.

  • Do ulgi 95% przy prze­jaz­dach środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go kole­jo­we­go oraz auto­bu­so­we­go, na pod­sta­wie bile­tów jed­no­ra­zo­wych, jest upraw­nio­ny prze­wod­nik lub opie­kun towa­rzy­szą­cy w podró­ży oso­bie nie­wi­do­mej albo oso­bie nie­zdol­nej do samo­dziel­nej egzystencji.
  • Do ulgi 78% przy prze­jaz­dach środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go kole­jo­we­go oraz auto­bu­so­we­go są upraw­nio­ne nastę­pu­ją­ce osoby:
  1. dzie­ci i mło­dzież dotknię­te inwa­lidz­twem lub nie­peł­no­spraw­ne do ukoń­cze­nia 24 roku życia oraz oso­by stu­diu­ją­ce dotknię­te inwa­lidz­twem lub nie­peł­no­spraw­ne do ukoń­cze­nia 26 roku życia– na pod­sta­wie bile­tów jed­no­ra­zo­wych lub mie­sięcz­nych imiennych;
  2. jed­no z rodzi­ców lub opie­kun dzie­ci i mło­dzie­ży dotknię­tych inwa­lidz­twem lub nie­peł­no­spraw­nych – na pod­sta­wie bile­tów jednorazowych.

Upraw­nie­nie to obej­mu­je wyłącz­nie prze­jazd z miej­sca zamiesz­ka­nia lub miej­sca poby­tu do przed­szko­la, szko­ły, szko­ły wyż­szej, pla­ców­ki opie­kuń­czo-wycho­waw­czej, pla­ców­ki oświa­to­wo-wycho­waw­czej, spe­cjal­ne­go ośrod­ka szkol­no-wycho­waw­cze­go, spe­cjal­ne­go ośrod­ka wycho­waw­cze­go, ośrod­ka umoż­li­wia­ją­ce­go dzie­ciom i mło­dzie­ży speł­nia­nie obo­wiąz­ku szkol­ne­go i obo­wiąz­ku nauki, ośrod­ka reha­bi­li­ta­cyj­no- wycho­waw­cze­go, domu pomo­cy spo­łecz­nej, ośrod­ka wspar­cia, zakła­du opie­ki zdro­wot­nej, porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej, w tym porad­ni spe­cja­li­stycz­nej, a tak­że na tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny – i z powrotem.

  • Do ulgi 49% przy prze­jaz­dach środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go kole­jo­we­go w pocią­gach oso­bo­wych oraz auto­bu­so­we­go w komu­ni­ka­cji zwy­kłej, na pod­sta­wie bile­tów jed­no­ra­zo­wych, są upraw­nio­ne oso­by nie­zdol­ne do samo­dziel­nej egzy­sten­cji ( ze znacz­nym stop­niem niepełnosprawności)
  • Do ulgi 37% przy prze­jaz­dach środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go kole­jo­we­go w pocią­gach innych niż oso­bo­we oraz auto­bu­so­we­go w komu­ni­ka­cji innej niż zwy­kła, na pod­sta­wie bile­tów jed­no­ra­zo­wych, są upraw­nio­ne oso­by ze znacz­nym stop­niem niepełnosprawności.
  • Do ulgi 37% przy prze­jaz­dach środ­ka­mi publicz­ne­go trans­por­tu zbio­ro­we­go kole­jo­we­go oraz auto­bu­so­we­go, na pod­sta­wie bile­tów jed­no­ra­zo­wych lub mie­sięcz­nych imien­nych, są upraw­nio­ne oso­by nie­wi­do­me, jeśli nie są uzna­ne za oso­by nie­zdol­ne do samo­dziel­nej egzystencji.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds