Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowy Ośro­dek Regio­nal­ny KSON w Bydgoszczy

KSON już od 3 lat reali­zu­je pro­jekt pn. „Mię­dzy­re­gio­nal­ne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych”. Pole­ga on na roz­bu­do­wie sys­te­mu infor­ma­cji dla osób nie­peł­no­spraw­nych i ich oto­cze­nia, bowiem brak wie­dzy jest naj­czę­ściej jed­nym z głów­nych powo­dów wyklu­cze­nia społecznego.

Nasze usta­wo­daw­stwo i roz­wią­za­nia doty­czą­ce tej gru­py – mówi Moni­ka Żak, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu, jest w zasa­dzie dobre. Oczy­wi­ście nawią­zu­je do kon­dy­cji gospo­dar­czej kra­ju, ale ilość pla­có­wek słu­żą­cych nie­peł­no­spraw­nym jest napraw­dę impo­nu­ją­ca. Brak jest jed­nak logicz­ne­go sys­te­mu dotar­cia z tymi infor­ma­cja­mi do zain­te­re­so­wa­nych, czy­li orga­ni­za­tor­skiej koor­dy­na­cji na szcze­blu miast i gmin. W samym tyl­ko ubie­głym roku udzie­li­li­śmy w Cen­trum w Jele­niej Górze oraz na tere­nie naszych Ośrod­ków w Kra­ko­wie, Cie­szy­nie, Gdań­sku, Toru­niu i Gli­wi­cach oko­ło 13 tysię­cy porad, docie­ra­jąc do bli­sko 7 tysię­cy potrze­bu­ją­cych pomo­cy. W bie­żą­cym roku powsta­ły nowe pla­ców­ki w Szcze­ci­nie, Zie­lo­nej Górze, Gorzo­wie Wlkp., a w ubie­głym tygo­dniu Sej­mik otwo­rzył swój ósmy Ośro­dek w Byd­gosz­czy. Tutaj gości­ny udzie­li­ła nam – mówi Pani Moni­ka – Wyż­sza Szko­ła Gospo­dar­ki. To uczel­nia obec­nie kształ­cą­ca bli­sko 5 tys. stu­den­tów, a w roku aka­de­mic­kim 2014 – 2015 będzie stu­dio­wa­ło 150 nie­peł­no­spraw­nych żaków! Powo­ła­no tam peł­no­moc­ni­ka rek­to­ra ds. spraw stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych Pana Miko­ła­ja Pie­ku­ta, któ­ry jed­no­cze­śnie został koor­dy­na­to­rem regio­nal­nym pro­jek­tu w Byd­gosz­czy. Dobrym duchem i opie­ku­nem tej stu­denc­kiej ini­cja­ty­wy jest, jak to wyni­ka­ło ze spo­tka­nia Kanc­lerz tej uczel­ni Pan mgr. Filip Siko­ra. Bio­rąc pod uwa­gę, że nasza pla­ców­ka w Toru­niu funk­cjo­nu­je przy Uni­wer­sy­te­cie im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka, pro­jekt reali­zo­wa­ny przez nas w znacz­nym stop­niu docie­rał będzie też do nie­peł­no­spraw­nej mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej. War­to­ścią doda­ną pro­jek­tu „CIWON” jest pró­ba ujed­no­li­ce­nia pro­ce­dur, zasad obsłu­gi i komu­ni­ka­cji z nie­peł­no­spraw­ny­mi, na począ­tek w ośmiu wybra­nych regio­nach, a potem być może w całym kra­ju. Trzy lata dobrych doświad­czeń, coraz powszech­niej roz­po­zna­wal­ny i wyko­rzy­sty­wa­ny tele­fon info­li­nii 800 700 025 (bez­płat­nie dostęp­ny w całym kra­ju), a tak­że duża ilość spły­wa­ją­cych z biur tere­no­wych infor­ma­cji o pro­ble­mach śro­do­wi­ska, to dosko­na­ły mate­riał nie tyl­ko na prze­my­śle­nia, ale tak­że na tema­ty prac magi­ster­skich, dok­to­ranc­kich i habi­li­ta­cyj­nych, do któ­rych coraz czę­ściej się­ga­ją ośrod­ki akademickie.

{AG}galeria3{/AG}