Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

STRES — JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ? CZĘŚĆ 3 – OSIĄ­GA­NIE RÓWNOWAGI

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne, cho­re oraz oso­by z ich oto­cze­nia są szcze­gól­nie nara­żo­ne na stre­su­ją­ce sytu­acje. Dla­te­go szcze­gól­nie waż­ne jest regu­lar­ne dba­nie o rów­no­wa­gę i dobre samo­po­czu­cie. Sku­tecz­ne radze­nie sobie ze stre­sem czę­sto wyma­ga zmia­ny sty­lu życia. Poni­żej znaj­dą Pań­stwo kil­ka pomy­słów jak to zrobić.

  • Przyj­rzyj się sta­wia­nym sobie celom i wyma­ga­niom wobec sie­bie i zadbaj o to aby były one reali­stycz­ne. Nie­jed­no­krot­nie zda­rza się, że chcąc powró­cić do spraw­no­ści po cho­ro­bie lub też opie­ku­jąc się cho­rym człon­kiem rodzi­ny sta­wia­my wobec sie­bie ocze­ki­wa­nia, któ­rym nie może­my spro­stać. W osta­tecz­no­ści powo­du­je to w nas dużą fru­stra­cję i nara­ża nas na ogrom­ny stres. Pamię­taj też by podej­mo­wać wyzwa­nia i reali­zo­wać swo­je marzenia.
  • W trud­nych sytu­acjach sta­raj się być ela­stycz­nym i patrzeć na pro­blem z róż­nych per­spek­tyw. Pamię­taj o tym, że stres powo­du­je zawę­że­nie myśle­nia oraz postrze­ga­nia, dla­te­go to, że nie widzisz roz­wią­zań nie ozna­cza, że ich nie ma. Ana­li­za sytu­acji z róż­nych stron pomo­że zna­leźć nowe spo­so­by roz­wią­za­nia problemu.
  • Bądź świa­do­my wła­snych bra­ków i ogra­ni­czeń i pamię­taj, że ide­ałów nie ma. Nie sta­raj się być per­fek­cyj­ny i akcep­tuj sie­bie takim jaki jesteś.
  • Bądź wraż­li­wy na wła­sne potrze­by fizycz­ne, psy­chicz­ne, ducho­we, emo­cjo­nal­ne i społeczne.
  • Naucz się odpo­czy­wać i relak­so­wać. Zaczy­naj dzień bez pośpie­chu i naucz się relak­so­wać po całym dniu.
  • Dbaj o wła­sne cia­ło, ćwicz tak jak potra­fisz, regu­lar­nie dbaj o swo­je zdro­wie. Dbaj o die­tę i wypoczywaj.
  • Odre­ago­wuj stres za pomo­cą ćwi­czeń fizycznych.
  • Zwra­caj uwa­gę na drob­ne rado­ści codzien­ne­go życia i ciesz się nimi.
  • Pamię­taj, że wspar­cie spo­łecz­ne jest jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów radze­nia sobie ze stre­sem. Twórz więc satys­fak­cjo­nu­ją­ce rela­cje z inny­mi i prze­by­waj wśród ludzi.
  • Uży­waj poczu­cia humoru.

Na koniec pamię­taj­my, że stres może być naszym przy­ja­cie­lem. Poja­wia­jąc się w sytu­acjach dla nas obcią­ża­ją­cych poka­zu­je nam, że powin­ni­śmy zwol­nić, zadbać o sie­bie, zmie­nić nasz styl życia lub spo­sób myśle­nia i zadbać o sie­bie. Słu­chaj­my więc swo­je­go orga­ni­zmu i nie lek­ce­waż­my pły­ną­cych od nie­go sygnałów.