Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szko­ły po raz trzeci

„Doradz­two zawo­do­we, jako ele­ment pla­no­wa­nia przy­szło­ści uczniów szko­ły przy­spo­sa­bia­ją­cej do pra­cy” – to temat III Regio­nal­ne­go Forum Szkół Przy­spo­sa­bia­ją­cych Do Pra­cy, któ­re odby­ło się po raz kolej­ny w Toruniu.

Razem dla uczniów

Już po raz trze­ci, nauczy­cie­le szkół spe­cjal­nych z woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skie­go mie­li oka­zję uczest­ni­czyć w „Regio­nal­nym Forum Szkół Przy­spo­sa­bia­ją­cych do Pra­cy”. W tym roku Forum odby­ło się 21 maja a orga­ni­za­to­rem i gospo­da­rzem spo­tka­nia była Szko­ła Spe­cjal­na Przy­spo­sa­bia­ją­ca do Pra­cy nr 26 w Toru­niu. Na forum przy­bi­li nauczy­cie­le ze szkół spe­cjal­nych z całe­go woje­wódz­twa m.in. z Byd­gosz­czy oraz Chełm­ży. Co roku, na Forum poru­sza­ne są inne tema­ty zwią­za­ne z pro­ble­ma­ty­ką uczniów szkół spe­cjal­nych. W tym roku tema­tem prze­wod­nim było doradz­two zawodowe.

Ofi­cjal­ne przy­wi­ta­nie gości przez wice­dy­rek­tor Zespo­łu Szkół nr 26, Panią Agniesz­kę Skul­mow­ską uro­czy­ście otwo­rzy­ło Forum. Następ­nie roz­po­czę­ła się część teo­re­tycz­na, któ­rą przy­go­to­wa­ły nauczy­ciel­ki szko­ły – Pani Karo­li­na Lewan­dow­ska oraz Pani Jolan­ta Grul­kow­ska. Pod­czas ich wystą­pie­nia zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne zagad­nie­nia z zakre­su doradz­twa zawo­do­we­go m.in.: czym jest doradz­two zawo­do­we, kim jest dorad­ca zawo­do­wy, jaki jest cel pro­wa­dze­nia porad­nic­twa zawo­do­we­go oraz na jakich regu­la­cjach praw­nych jest ono opar­te. Naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie słu­cha­czy sku­pi­ła na sobie część pre­zen­ta­cji doty­czą­ca Pro­gra­mu doradz­twa zawo­do­we­go, reali­zo­wa­ne­go w Szko­le Spe­cjal­nej Przy­spo­sa­bia­ją­cej do Pra­cy nr 26 w Toru­niu. Pre­le­gent­ki przed­sta­wi­ły szcze­gó­ło­we cele pro­gra­mu a tak­że plan jego wdra­ża­nia w opar­ciu o przy­kła­dy sytu­acji i dzia­łań reali­zo­wa­nych z ucznia­mi. W wystą­pie­niu zosta­ły wyróż­nio­ne czte­ry naj­waż­niej­sze ele­men­ty pro­gra­mu doradz­twa zawo­do­we­go: pozna­nie sie­bie, kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych,
pra­ca w życiu czło­wie­ka oraz przy­go­to­wa­nie do pod­ję­cia pracy. 

Nauczy­cie­le pla­nu­ją przyszłość

Pod­czas III Forum Szkół Spe­cjal­nych nie zabra­kło czę­ści prak­tycz­nej, anga­żu­ją­cej i akty­wi­zu­ją­cej gru­pę przy­by­łych gości. Nauczy­cie­le zosta­li podzie­le­ni na trzy, odręb­ne zespo­ły. Każ­da z grup otrzy­ma­ła inne zada­nie do reali­za­cji, bez­po­śred­nio zwią­za­ne z pla­no­wa­niem przy­szło­ści uczniów szko­ły spe­cjal­nej przy­spo­sa­bia­ją­cej do pracy. 

Pierw­sza gru­pa zaję­ła się opra­co­wa­niem zagad­nień zwią­za­nych ze sta­no­wi­skiem pracy. 

Ich zada­niem było wyróż­nie­nie zadań oraz spo­so­bu ich pla­no­wa­nia w szko­le, przy­go­to­wu­ją­cych do pod­ję­cia pra­cy na okre­ślo­nym sta­no­wi­sku. Dru­ga gru­pa zaję­ła się opra­co­wa­niem zagad­nień zwią­za­nych z współ­pra­cą z rodzi­ca­mi uczniów. Do ich zada­nia nale­ża­ło okre­śle­nie umie­jęt­no­ści oraz cech dobre­go pra­cow­ni­ka, któ­re mogą być kształ­to­wa­ne w domu oraz tego w jaki spo­sób pra­co­wać z rodzi­ca­mi, aby te cechy były kształ­to­wa­ne. Ostat­nia gru­pa zaję­ła się opra­co­wa­niem syl­wet­ki dobre­go pra­cow­ni­ka. W ramach pra­cy gru­po­wej mie­li sfor­mu­ło­wać pożą­da­ne cechy i umie­jęt­no­ści dobre­go pra­cow­ni­ka oraz okre­ślić spo­so­by ich kształ­to­wa­nia. W ramach pomo­cy, do tej gru­py dołą­czy­ła Pau­la Kocoł, dorad­ca ds. infor­ma­cji i porad­nic­twa w Regio­al­nym Ośrod­ku Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Toruniu. 

Rezul­ta­ty pra­cy każ­dej z grup zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne przez wska­za­ne­go przed­sta­wi­cie­la. Nauczy­cie­le wymie­nia­li swo­je spo­strze­że­nia oraz uwa­gi doty­czą­ce poszcze­gól­nych zagad­nień. Pra­ca nad kon­kret­ny­mi zada­nia­mi oka­za­ła się bar­dzo owoc­na. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce opra­co­wa­nych zagad­nień moż­na zna­leźć na stro­nie Szko­ły: www.spdp26.pl

Doradz­two zawo­do­we w praktyce

Ostat­nim ele­men­tem Forum była pre­zen­ta­cja Jana Mły­nar­czy­ka, pre­ze­sa Fun­da­cji „Arka­dia” przed­sta­wia­ją­ca zało­że­nia pro­jek­tu „My też jeste­śmy aktyw­ni”. Pro­jekt jest kie­ro­wa­ny do osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną, opie­ku­nów a tak­że pra­co­daw­ców zain­te­re­so­wa­nych zatrud­nia­niem osób nie­peł­no­spraw­nych. W ramach pro­jek­tu zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne m.in. pro­fe­sjo­nal­ne doradz­two zawo­do­we, wizy­ty stu­dyj­ne u pra­co­daw­ców, sta­że zawo­do­we a tak­że tre­ning miesz­ka­nio­wy. Pre­zes Fun­da­cji szcze­gó­ło­wo zapre­zen­to­wał zało­że­nia pro­jek­tu oraz omó­wił poszcze­gól­ne eta­py wspar­cia. Pro­jekt został przed­sta­wio­ny jako przy­kład dobrej prak­ty­ki wpro­wa­dza­nia osób nie­peł­no­spraw­nych na rynek pra­cy. Nauczy­cie­le zada­wa­li wie­le pytań doty­czą­cych szcze­gó­łów reali­za­cji a tak­że pro­wa­dzo­nej rekrutacji.

Dyplom od serca

Na zakoń­cze­nie III Forum Szkół Spe­cjal­nych wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li dyplom poświad­cza­ją­cy ich uczest­nic­two w tym wyda­rze­niu. Dodat­ko­wo, każ­dy uczest­nik ode­brał ozdob­ne ser­ce w posta­ci przy­wiesz­ki, któ­re zosta­ło wyko­na­ne wła­sno­ręcz­nie przez uczniów szko­ły. W ten spo­sób orga­ni­za­to­rzy Forum chcie­li podzię­ko­wać za udział wszyst­kim przy­by­łym gościom, jed­no­cze­śnie licząc na ich obec­ność w kolej­nym roku.