Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sport bli­żej niepełnosprawnych

Coraz wię­cej osób nie­peł­no­spraw­nych inte­re­su­je się spor­tem i aktyw­no­ścią fizycz­ną. Nie­ste­ty czę­sto bar­dzo dużą barie­rę sta­no­wią ceny bile­tów, któ­re prze­wyż­sza­ją ich moż­li­wo­ści finan­so­we. Jak się jed­nak oka­zu­je, nie­któ­re obiek­ty spor­to­we wpro­wa­dza­ją do swo­jej ofer­ty spe­cjal­ne ulgi prze­zna­czo­ne dla osób niepełnosprawnych.

Toruń – mia­sto wie­lu możliwości

W Toru­niu mamy moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wie­lu, róż­no­rod­nych obiek­tów spor­to­wych. Naj­po­pu­lar­niej­sze są base­ny, pły­wal­nie i Aqu­apar­ki a tak­że siłow­nie i zaję­cia fit­ness. Może­my rów­nież sko­rzy­stać z ofer­ty krę­giel­ni, udać się na prze­jażdż­kę kon­ną, a oso­by bar­dziej wpra­wio­ne mogą tak­że spró­bo­wać swo­ich sił na ścian­ce wspi­nacz­ko­wej lub w par­ku lino­wym. Czy jed­nak wszyst­kie obiek­ty ofe­ru­ją ulgi dla osób niepełnosprawnych?

Wspo­ma­ga­my – czy­li obiek­ty ofe­ru­ją­ce zniż­ki dla niepełnosprawnych

Pierw­szym obiek­tem przy­ja­znym oso­bom nie­peł­no­spraw­nym jest Uni­wer­sy­tec­kie Cen­trum Spor­to­we. Zniż­ki ofe­ro­wa­ne przez Cen­trum doty­czą jedy­nie pły­wal­ni, ale ich cena jest bar­dzo atrak­cyj­na. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne mogą sko­rzy­stać z ceny ulgo­wej za bilet wstę­pu w piąt­ki w godzi­nach od 7:00 do 16:00. Cena bile­tu to 4,50 zł. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne, będą­ce stu­den­ta­mi Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka mogą nie­od­płat­nie korzy­stać z pły­wa­li raz w tygo­dniu. Innym miej­scem ofe­ru­ją­cym moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z base­nu jest Pły­wal­nia Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią mogą sko­rzy­stać z bile­tu ulgo­we­go na basen w piąt­ki w godzi­nach od 7:00 do 15:00. W tym ter­mi­nie cena bile­tu wyno­si 5 zł. Co waż­ne, opie­ku­no­wie osób nie­peł­no­spraw­nych w tych godzi­nach mogą korzy­stać z pły­wal­ni nie­od­płat­nie. Podob­ną pro­mo­cję ofe­ru­je Mini Aqu­apark miesz­czą­cy się przy ul. Hal­le­ra 79. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne w każ­dy pią­tek w godzi­nach od 7:00 do 15:00 mogą sko­rzy­stać z ulgo­we­go bile­tu w cenie 5 zł. Tak jak w przy­pad­ku Pły­wal­ni MOSiR opie­ku­no­wie mają zapew­nio­ny wstęp bezpłatny.

Kolej­nym miej­scem, któ­ry wyróż­nia się na spor­to­wej mapie Toru­nia jest Aqu­apark OLEN­DER. Nie­ste­ty obiekt ten ofe­ru­je zniż­ki wyłącz­nie dla eme­ry­tów i ren­ci­stów. W ramach bile­tu wstę­pu może­my sko­rzy­stać z base­nu spor­to­we­go, base­nu rekre­acyj­ne­go oraz zjeż­dżal­ni. Cena bile­tu ulgo­we­go od ponie­dział­ku do piąt­ku wyno­si 6 zł/h, nato­miast w week­en­dy 8 zł/h.

Nie tyl­ko pływanie

Już od dłuż­sze­go cza­su jaz­da kon­na jest uzna­wa­na za bar­dzo sku­tecz­ną for­mę reha­bi­li­ta­cji. Wzmac­nia mię­śnie, kształ­tu­je rów­nież umie­jęt­ność zwią­za­ną z utrzy­ma­niem rów­no­wa­gi. Ponad­to, w przy­pad­ku tej dys­cy­pli­ny bar­dzo waż­ne jest rów­nież kształ­to­wa­nie wię­zi emo­cjo­nal­nej jeź­dziec-koń. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne mogą sko­rzy­stać z hipo­te­ra­pii ofe­ro­wa­nej przez ośro­dek jeź­dziec­ki ISKRA. Zaję­cia są pro­wa­dzo­ne przez wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go instruk­to­ra. Cena za pół godzi­ny to 30 zł. Zaję­cia dają dużo satys­fak­cji, zarów­no doro­słym jak i dzieciom.

Bez­płat­ne zaję­cia sportowe

W ramach pro­jek­tu, Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Toru­niu ofe­ru­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z nie­od­płat­nych zajęć spor­to­wych. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne, bez wzglę­du na wiek i sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści, mogą sko­rzy­stać z zajęć pły­wac­kich, siło­wych (ćwi­cze­nia na siłow­ni) pił­kar­skich, a tak­że spró­bo­wać swo­ich sił pod­czas tre­nin­gów lek­ko­atle­tycz­nych. Od nie­daw­na ofer­ta posze­rzy­ła się o zaję­cia z teni­sa sto­ło­we­go oraz ziemnego.

Sek­cje spor­to­we są pro­wa­dzo­ne przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych tre­ne­rów w małych, kil­ku­oso­bo­wych gru­pach. W ramach pro­jek­tu prze­wi­dzia­ne jest 60 godzin tre­nin­gu w obrę­bie każ­dej dys­cy­pli­ny. Pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny przez Gmi­nę Mia­sta Toru­nia. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne włą­cze­niem się do sek­cji spor­to­wej zapra­sza­my do Regio­nal­ne­go Ośrod­ka Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Toruniu.

  • Autor: Pau­la Kocoł
  • Dorad­ca ds. porad­nic­twa i informacji
  • Regio­nal­ny Ośro­dek Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Toruniu