Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ta Par­kin­go­wa 2014 – Zmiany

Od 1 lip­ca 2014 r. zmia­nie ule­gły zasa­dy wyda­nia kart par­kin­go­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych i pla­có­wek zaj­mu­ją­cych się opie­ką, reha­bi­li­ta­cją bądź edu­ka­cją osób nie­peł­no­spraw­nych. Orga­nem wyda­ją­cym Kar­tę Par­kin­go­wą obec­nie jest Prze­wod­ni­czą­cy Powia­to­we­go Zespo­łu ds. Orze­ka­nia wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go poby­tu oso­by niepełnosprawnej.

Zgod­nie z nową usta­wą z 23 paź­dzier­ni­ka 2013 r. o zmia­nie usta­wy — Pra­wo o ruchu dro­go­wym i nie­któ­rych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imien­ną kar­tę par­kin­go­wą moż­na otrzy­mać tyl­ko na pod­sta­wie orze­czeń wyda­wa­nych przez Powia­to­we lub Miej­skie Zespo­ły do Spraw Orze­ka­nia o Niepełnosprawności.

Kto może ubie­gać się o otrzy­ma­nie Kar­ty Par­kin­go­wej wedle nowych przepisów?

Wedle nowo obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów Kar­tę Par­kin­go­wą mogą otrzy­mać osoby:

  • ze znacz­nym stop­niem­nie­peł­no­spraw­no­ści i znacz­nie ogra­ni­czo­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się

Wska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej w orze­cze­niu o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści nie jest uza­leż­nio­ne od sym­bo­lu przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści, ale wyłącz­nie od tego, że oso­ba z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się.

  • z umiar­ko­wa­nym stop­niem­nie­peł­no­spraw­no­ści, znacz­nie ogra­ni­czo­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi samo­dziel­ne­go poru­sza­nia sięi koda­mi w orze­cze­niu 04‑O(choroby narzą­du wzro­ku) lub/i05‑R(upośledzenie narzą­du ruchu) lub/i10‑N(choroba neurologiczna)

Wska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej w orze­cze­niu o umiar­ko­wa­nym  stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści jest uza­leż­nio­ne od sym­bo­lu przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści i tego, że oso­ba z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się.

W przy­pad­ku umiar­ko­wa­ne­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści wska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej będą mogły uzy­skać wyłącz­nie oso­by mają­ce ŁĄCZ­NIE znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się, jak i przy­czy­nę nie­peł­no­spraw­no­ści ozna­czo­ną sym­bo­lem 04‑O (cho­ro­by narzą­du wzro­ku) lub/i 05‑R (upo­śle­dze­nie narzą­du ruchu) lub/i 10‑N (cho­ro­ba neurologiczna).

  • z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści wyda­nym przed ukoń­cze­niem 16 roku życia­ze znacz­nie ogra­ni­czo­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się

W przy­pad­ku osób poni­żej 16 roku życiaw­ska­za­nie do kar­ty par­kin­go­wej nie jest uza­leż­nio­ne od sym­bo­lu przy­czy­ny nie­peł­no­spraw­no­ści, ale wyłącz­nie od tego, że dziec­ko ma znacz­nie ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się, co usta­la się uwzględ­nia­jąc m.in. wiek dziec­ka. Jeże­li zatem to wiek dziec­ka w chwi­li orze­ka­nia powo­du­je, że ma ono trud­no­ści w poru­sza­niu się, nie uzy­ska ono wska­za­nia do kar­ty parkingowej.

Jak dłu­go są waż­ne nowe Kar­ty Parkingowe?

Oso­ba nie­peł­no­spraw­na otrzy­mu­je Kar­tę Par­kin­go­wą na czas waż­no­ści orze­cze­nia jed­nak nie dłu­żej niż 5 lat. W przy­pad­ku posia­da­nia orze­cze­nia wyda­ne­go na sta­łe, po upły­wie 5 lat oso­ba nie­peł­no­spraw­na musi zło­żyć ponow­nie wnio­sek o wyda­nie Kar­ty Par­kin­go­wej bez potrze­by ponow­ne­go orze­ka­nia się.

Jaki jest koszt wyda­nia nowej Kar­ty Parkingowej?

Wyda­nie Kar­ty Par­kin­go­wej nadal jest obję­te zapła­tą obec­nie wedle nowych prze­pi­sów kwo­tą 21 zło­tych. Nato­miast od 4 stycz­nia 2016 r. każ­da oso­ba posia­da­ją­ca Kar­tę Par­kin­go­wą będzie pono­sić tak­że dodat­ko­wy koszt opła­ty ewidencyjnej.

Do kie­dy są waż­ne Kar­ty Par­kin­go­we wyda­ne przed wej­ściem w życie nowych przepisów?

Kar­ty Par­kin­go­we wyda­ne na wcze­śniej­szych zasa­dach wyda­ne do 30 czerw­ca b.r. zacho­wu­ją waż­ność do 30 listo­pa­da 214 r. (bez wzglę­du na to na jaki okres zosta­ły wydane).

07.2014 Fun­da­cja Agenor

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds