Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KUL­TU­RA NA MURACH ZAM­KU KRZYZACKIEGO

ZAMEK KRZYZ­TAC­KI jako CEN­TRUM KUL­TU­RY na tere­nie Toru­nia swo­ją dzia­łal­ność roz­po­czął w 2007 roku. Cen­trum kul­tu­ral­ne ZAMEK KRZY­ZAC­KI powo­ła­ny jako samo­rzą­do­wa insty­tu­cja kul­tu­ry w swo­ich zada­niach podej­mu­je róż­no­ra­kie for­my kul­tu­ral­nej dzia­łal­no­ści promocyjnej.

Na tere­nie Zam­ku Krzy­żac­kie­go orga­ni­zo­wa­ne są impre­zy kulturalne,plenerowe,festiwale, tur­nie­je kon­kur­sy itp

Kie­dy moż­na zwie­dzać Zamek Krzyżacki?

 • od mar­ca do paź­dzier­ni­ka w godz. 10.00 do 17.45.
 • od listo­pa­da do lute­go 10.00 do 15.45.

W każ­dy dzień tygo­dnia od ponie­dział­ku do nie­dzie­li pła­cąc za bilet wstępu;

 • ulgo­wy 5 zł.
 • nor­mal­ny 8 zł.
 • rodzin­ny 16 zł.
 • gru­po­wy 120 zł.

BILET ULGO­WY PRZY­SLU­GU­JE ROW­NIEZ OSO­BOM NIE­OPEL­NO­SPRAW­NYM I OPIE­KU­NOM po oka­za­niu legi­ty­ma­cji lub zaświad­cze­nia o niepełnosprawność,wraz z doku­men­tem potwier­dza­ją­cym tożsamość.

W ramach ceny bile­tu mamy moż­li­wość prze­by­wa­nia na tere­nie ruin zam­ko­wych zwie­dza­nia dzie­dziń­ca, zam­ko­wych pod­zie­mi rycer­skiej toa­le­ty zam­ko­wej czy­li gda­ni­ska, oraz podzi­wia­nia rzeźb współ­cze­snych rzeź­bia­rzy umiesz­czo­nych na murach zam­ku nawią­zu­ją­cych do roż­nych posta­ci i wyda­rzeń histo­rycz­nych zwią­za­nych z ZAM­KIEM KRZY­ŻAC­KIM. Mamy rów­nież oka­zje zwie­dzić salę zbro­je­nio­wą, nato­miast w tzw. sali stra­chu, doznać oso­bli­we­go doświad­cze­nia .Na tere­nie ZAM­KU KRZY­ZAC­KIE­GO zawsze moż­na podzi­wiać cie­ka­we eks­po­zy­cje sta­łe i cza­so­we mię­dzy inny­mi: wysta­wę arche­olo­gicz­ną, wysta­wę wina mistrzów ‚warsz­ta­ty stry­char­skie czy makie­tę zamku.

Co moż­na zna­leźć w ramach szcze­gó­ło­wej ofer­ty pła­cąc za bilet:

 • ulgo­wy, rów­nież dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej i opie­ku­na 7 zł.
 • nor­mal­ny 15zł.

Kupu­jąc taki bilet może­my obej­rzeć wspa­nia­le wido­wi­sko histo­rycz­ne pt. Contuia,w wer­sji pol­sko­ję­zycz­nej, angiel­skiej i nie­miec­kiej przed­sta­wia­ją­ce histo­rie ZAM­KU KRZY­ZAC­KIE­GO i Torunia.

War­te obej­rze­nia jest to wido­wi­sko, wzbo­ga­co­ne cie­ka­wą grą świa­teł i dźwiękiem.

 • gru­po­wy bez ogra­ni­czeń 200 zł.

W ramach tego bile­tu pre­zen­to­wa­ny jest pokaz bicia monet wraz przed­sta­wie­niem histo­rii men­nic­twa krzyżackiego.W trak­cie wido­wi­ska pre­zen­to­wa­ne są rów­nież narzę­dzia jaki­mi posłu­gi­wa­no się przy pro­duk­cji monet oraz strój minc­mi­strza. Uczest­ni­cy poka­zu na pamiąt­kę otrzy­mu­ją mone­tę z 1245r. wraz z opisem.

 • gru­po­wy bez ogra­ni­czeń 250 zł.

Jeśli mamy ocho­tę na zwie­dza­nie pod­zie­mi zamczy­ska z pochod­nia­mi, to zapew­nić nam to może wyku­pie­nie powyż­sze­go bile­tu. Czter­dzie­sto­pię­cio- minu­to­wy spa­cer z pochod­nia­mi wraz

z prze­wod­ni­kiem w stro­ju krzy­żac­kie­go ryce­rza jest nie­co­dzien­ną atrakcją.

 • gru­po­wy bez ogra­ni­czeń na czas; godzi­na 50 zł.

Wybie­ra­jąc zakup takie­go bile­tu może­my w pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nej strzel­ni­cy pod okiem instruk­to­ra nauczyć się tech­ni­ki strze­la­nia z luku. War­to obej­rzeć rów­nież poka­zy walk rycer­skich z uży­ciem roż­nych rodza­jów bro­ni średniowiecznej .

CEN­TRUM KUL­TRY ZAMEK KRZYZACKI

w dniu 22 czerw­ca na murach zamczy­ska zor­ga­ni­zo­wał po raz trzeci

FESTYN INTR­GRA­CYJ­NY.

Trze­cia edy­cja FESTY­NU INTEGRACYJNEGO,po raz kolej­ny zwró­ci­ła uwa­gę na potrze­bę wyj­ścia na prze­ciw oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i więk­sze­go zin­te­gro­wa­nia ich z oso­ba­mi zdro­wy­mi Ideą było utwo­rze­nie par repre­zen­tu­ją­cych oso­bę nie­peł­no­spraw­ną i zdrową.W takiej parze oso­ba zdro­wa była nie tyl­ko wspar­ciem dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej w momen­cie poko­ny­wa­niu trud­niej dostęp­nych miejsc do zwie­dza­nia zamczyska,ale rów­nież towa­rzy­szem pod­czas gier i konkursów,odbywających się pod­czas FESTYNU.

Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem wśród osób nie­peł­no­spraw­nych cie­szył się kon­kurs, rzu­tu pod­ko­wą do celu. Nato­miast osobom,chcącym zmie­rzyć się z trud­ną sztu­ką rzu­ca­nia włócz­nią, topor­kiem instruk­ta­żu i nauki udzie­la­li ryce­rze w stro­jach średniowiecznych.

Mimo, iż nie lada prze­ży­ciem dla osób nie­peł­no­spraw­nych było prze­by­wa­nie w tzw. sali strachu,gdzie gło­śne dżwię­ki i zaska­ku­ją­ce widoki,wywoływały u nich grom­kie okrzy­ki, to zwie­dza­nie aku­rat tego miej­sca cie­szy­ło się dużym zainteresowaniem.

Oso­bie nie­peł­no­spraw­nej bar­dzo przydatna,również oka­za­ła się pomoc oso­by towa — rzy­szą­cej pod­czas oglą­da­nia zdjęć histo­rycz­nych zam­ku gdzie opis,nierzadko był dość wyso­ko umiesz­czo­ny .War­to tez wspomnieć,że dużo cza­su oso­by nie­peł­no­spraw­ne prze­by­wa­ły w sali z eks­po­zy­cją prze­pięk­nej rekon­struk­cji makie­ty ówczesnego

ZAM­KU KRZY­ZAC­KIE­GO, któ­ry jako twier­dza został znisz­czo­ny w XV wie­ku przez miesz­czan toruńskich,aby już nigdy wię­cej obcych wojsk nie kusił do powrotu

Wie­le uwa­gi i zain­te­re­so­wa­nia w oso­bach nie­peł­no­spraw­nych wzbu­dzi­ło zwie­dza­nie zbro­jow­ni oraz eks­po­zy­cja stro­ju i wypo­sa­że­nia zbroj­ne­go rycerza.

W trak­cie wie­lo­go­dzin­ne­go trwa­nia FESTY­NU INTE­GRA­CYJ­NE­GO, ZAMEK KRZY­ZA­CI odwie­dzi­ło bar­dzo dużo tury­stów ‚któ­rzy rów­nież ocho­czo wzię­li udział w festy­nie .Przy dzwię­kach pie­śni i melo­dii pie­cze­niu kieł­ba­sek, bie­sia­do­wa — nia przy ogni­sku-spo­tka­ło się wie­le osób nie­peł­no­spraw­nych i zdro­wych. Wspól­na zaba­wa cie­szy­ła się dużym uzna­niem dla orga­ni­za­to­rów i ogrom­nym powodzeniem.

W FESTY­NIE wzię­ły udział rów­nież Fundacje,Stowarzyszenia dzia­ła­ją­ce na rzecz osób niepełnosprawnych.

Autor; Mario­la Kuż­ma dorad­ca ds. infor­ma­cji i poradnictwa,

Regio­nal­ny Ośro­dek Infor­ma­cji i Wsparcia-Toruń.