Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wszyst­ko o ulgach dla nie­peł­no­spraw­nych w MZK Toruń

W Toru­niu wciąż moder­ni­zo­wa­na jest miej­ska sieć komu­ni­ka­cji. W ramach miej­skie­go trans­por­tu każ­dy z nas może sko­rzy­stać z prze­jaz­dów tram­wa­jo­wych oraz auto­bu­so­wych. Nie każ­dy jed­nak wie, komu i jakie zniż­ki przysługują.

Korzy­sta­jąc z toruń­skiej komu­ni­ka­cji miej­skiej powin­ni­śmy wie­dzieć jakie zniż­ki nam przy­słu­gu­ją. Czy każ­da oso­ba nie­peł­no­spraw­na może liczyć na ulgo­we przejazdy?

Jakie doku­men­ty są nam potrzeb­ne aby zaświad­czyć nasze pra­wo do bile­tów zniż­ko­wych? Oraz kto może korzy­stać z dar­mo­wych prze­jaz­dów w Toruniu?

Bez­płat­nie po Toruniu

Do bez­płat­nych prze­jaz­dów są upraw­nio­ne oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 65 rok życia. W tym przy­pad­ku nie jeste­śmy zobo­wią­za­ni do wyra­bia­nia żad­nej dodat­ko­wej legi­ty­ma­cji, wystar­czy doku­ment poświad­cza­ją­cy naszą toż­sa­mość i umoż­li­wia­ją­cy stwier­dze­nie wie­ku oso­by upraw­nio­nej — np. dowód oso­bi­sty czy pasz­port. Bez­płat­nie mogą rów­nież prze­miesz­czać się oso­by posia­da­ją­ce stwier­dzo­ny znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści wraz z ich prze­wod­ni­ka­mi. Do prze­wod­ni­ków zali­cza­ne są oso­by, któ­re posia­da­ją wię­cej niż 13 lat i zosta­ną wska­za­ne przez oso­bę nie­peł­no­spraw­ną. Aby potwier­dzić upra­wie­nie do bez­płat­ne­go prze­jaz­du nale­ży posia­dać przy sobie dowód toż­sa­mo­ści oraz jeden z trzech dokumentów:

  • orze­cze­nie lub legi­ty­ma­cja z wpi­sem wła­ści­we­go orga­nu o zali­cze­niu do I gru­py inwalidów
  • orze­cze­nie o cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy i do samo­dziel­nej egzy­sten­cji albo nie­zdol­no­ści do samo­dziel­nej egzystencji,
  • orze­cze­nie lub legi­ty­ma­cja wyda­na przez zespół ds. orze­ka­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści potwier­dza­ją­ce znacz­ny sto­pień niepełnosprawności.

Do bez­płat­nych prze­jaz­dów trans­por­tem miej­skim mają rów­nież praw­no oso­by nie­wi­do­me oraz ich prze­wod­ni­cy. Jako prze­wod­ni­ka zali­cza się oso­bę, któ­ra posia­da ukoń­czo­ne 13 lat. Komu­ni­ka­cja miej­ska umoż­li­wia rów­nież nie­od­płat­ne podró­żo­wa­nie oso­bom nie­wi­do­mym wraz z psem prze­wod­ni­kiem. W celu poświad­cze­nia swo­ich upraw­nień nale­ży posia­dać waż­na Legi­ty­ma­cję Pol­skie­go Związ­ku Niewidomych.

W ramach prze­jaz­dów miej­skich nie­od­płat­nie mogą prze­miesz­czać się rów­nież inwa­li­dzi wojen­ni i woj­sko­wi. Doku­men­tem upraw­nia­ją­cym ich do korzy­sta­nia z bez­płat­nych prze­jaz­dów jest książ­ka inwa­li­dy wojen­ne­go lub wojskowego.

Bile­ty ulgo­we specjalne

Pierw­szą gru­pą upraw­nio­ną do spe­cjal­nych bile­tów ulgo­wych są dzie­ci i ucznio­wie zamiesz­ka­li na tere­nie Gmi­ny Mia­sta Toruń, posia­da­ją­cy orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści. Ponad­to dzie­ci te muszą uczęsz­czać do przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych, szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów oraz innych ośrod­ków reali­zu­ją­cych edu­ka­cję przed­szkol­ną i szkol­ną. W przy­pad­ku tych osób przy­zna­wa­ny jest bilet ulgo­wy spe­cjal­ny imien­ny wyda­ny przez Gmi­nę Mia­sta Toruń na pod­sta­wie orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści oraz zaświad­cze­nia wysta­wio­ne­go przez przed­szko­le, szko­łę lub ośro­dek. Na tych samych zasa­dach wyda­wa­ny jest bilet ulgo­wy spe­cjal­ny dla uczniów klas tera­peu­tycz­nych — na tra­sie: dom — szko­ła – dom.

Dru­gą gru­pą osób, któ­rym przy­słu­gu­je powyż­sze upraw­nie­nie są ucznio­wie posia­da­ją­cy orze­cze­nie w stop­niu umiar­ko­wa­nym, z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą lub inte­lek­tu­al­ną, uczęsz­cza­ją­cy do szkół  ponad­gim­na­zjal­nych do ukoń­cze­nia 24 roku życia. W ich przy­pad­ku doku­men­tem potwier­dza­ją­cym upra­wie­nie jest waż­na legi­ty­ma­cja szkol­na oraz bilet ulgo­wy spe­cjal­ny imien­ny wyda­ny przez Gmi­nę Mia­sta Toruń. Bilet ulgo­wy spe­cjal­ny wyda­wa­ny jest nato­miast na pod­sta­wie waż­nej legi­ty­ma­cji szkol­nej, orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści a tak­że orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści z sym­bo­lem przy­czy­ny 01‑U, 05‑R, 10‑N.

Z tego same­go upra­wie­nia mogą rów­nież sko­rzy­stać dzie­ci i ucznio­wie posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go uczęsz­cza­ją­cy do przed­szko­li, oddzia­łów przed­szkol­nych, szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów, zasad­ni­czych szkół zawo­do­wych spe­cjal­nych, szkół przy­spo­sa­bia­ją­cych do pra­cy na tra­sie: dom – szko­ła – dom. W przy­pad­ku dzie­ci bilet jest wyda­wa­ny na pod­sta­wie zaświad­cze­nia o posia­da­niu aktu­al­ne­go orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wysta­wio­ne­go przez przed­szko­le czy ośro­dek lub orze­cze­nia o potrze­bie orga­ni­za­cji zajęć rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­czych oraz o uczęsz­cza­niu w danym roku szkol­nym do przed­szko­la czy ośrod­ka. Nato­miast w przy­pad­ku uczniów doku­men­tem poświad­cza­ją­cym upraw­nie­nie jest waż­na legi­ty­ma­cja szkol­na oraz bilet ulgo­wy spe­cjal­ny imien­ny wyda­ny na pod­sta­wie zaświad­cze­nia o posia­da­niu aktu­al­ne­go orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go lub orze­cze­nia o potrze­bie orga­ni­za­cji zajęć rewa­li­da­cyj­no – wycho­waw­czych wysta­wio­ne­go przez szko­łę czy ośrodek

Co waż­ne, z tych samych upraw­nień mogą rów­nież korzy­stać opie­ku­no­wie dzie­ci i uczniów jadą­cych z dziec­kiem lub bez dzie­ci na tra­sie: dom – szko­ła – dom.

Bile­ty ulgo­we miesięczne

Kolej­nym upraw­nie­niem ofe­ro­wa­nym dla osób nie­peł­no­spraw­nych przez Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cji w Toru­niu są bile­ty ulgo­we mie­sięcz­ne. Przy­słu­gu­ją one przede wszyst­kim oso­bom upo­śle­dzo­nym umy­sło­wo, bez wzglę­du na wiek. W celu potwier­dze­nia swo­je­go upra­wie­nia oso­ba ta musi posia­dać waż­ną legi­ty­ma­cję wyda­na przez Gmi­nę Mia­sta Toruń na pod­sta­wie świa­dec­twa ukoń­cze­nia Szko­ły Spe­cjal­nej oraz orze­cze­nia zespo­łu orze­ka­ją­ce­go o umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­niu komi­sji lekar­skiej do spraw inwa­lidz­twa i zatrud­nie­nia z rodza­jem scho­rze­nia 01U. Z tego same­go upraw­nie­nia mogą rów­nież sko­rzy­stać kom­ba­tan­ci oraz wete­ra­ni pobie­ra­ją­cy ren­tę inwa­lidz­ką z tytu­łu ura­zów lub cho­rób powsta­łych w związ­ku z  udzia­łem w dzia­ła­niach poza gra­ni­ca­mi pań­stwa. W przy­pad­ku pierw­szej gru­py nale­ży posia­dać legi­ty­ma­cję kom­ba­tanc­ką lub zaświad­cze­nie
o upraw­nie­niach, nato­miast wete­ra­ni są zobo­wią­za­ni do posia­da­nia waż­nej legi­ty­ma­cji wete­ra­na poszko­do­wa­ne­go wraz z legi­ty­ma­cji eme­ry­ta – rencisty.

Bile­ty na okaziciela

Ostat­nią moż­li­wo­ścią sko­rzy­sta­nia z nie­co tań­szych prze­jaz­dów są bile­ty jed­no­ra­zo­we wie­lo­prze­jaz­do­we oraz bile­ty jed­no­dnio­we i tygo­dnio­we wyda­wa­ne na oka­zi­cie­la. Z tej moż­li­wo­ści mogą sko­rzy­stać oso­by upo­śle­dzo­ne umy­sło­wo bez ogra­ni­cze­nia na wiek, kom­ba­tan­ci i wete­ra­ni wojen­ni (wraz z doku­men­ta­mi wymie­nio­ny­mi wcze­śniej) a tak­że inwa­li­dzi słu­chu — człon­ko­wie Pol­skie­go Związ­ku Głu­chych oraz eme­ry­ci i ren­ci­ści pobie­ra­ją­cy świad­cze­nia eme­ry­tal­ne lub świad­cze­nia z tytu­łu nie­zdol­no­ści do pra­cy. W przy­pad­ku tych osób doku­men­tem poświad­cza­ją­cym upra­wie­nie jest waż­na legitymacja.

Bez samo­cho­du – za darmo!

Co cie­ka­we, oso­by będą­ce wła­ści­cie­la­mi lub współ­wła­ści­cie­la­mi samo­cho­dów oso­bo­wych w dniu obcho­dów Euro­pej­skie­go Dnia bez Samo­cho­du mogą nie­od­płat­nie podró­żo­wać miej­ską komu­ni­ka­cją w Toru­niu po oka­za­niu waż­ne­go dowo­du reje­stra­cyj­ne­go pojaz­du oraz dowo­du osobistego.

Bilet w jed­ną stronę

Jeśli potrze­bu­je­my sko­rzy­stać jedy­nie z jed­no­ra­zo­we­go prze­jaz­du war­to zaku­pić zwy­kły bilet ulgo­wy. Upraw­nia on nas do prze­jaz­du jed­ną linią tram­wa­jo­wą lub auto­bu­so­wą bez wzglę­du na ilość przy­stan­ków lub czas podró­ży. Na tle innych dużych miast cena bile­tu ulgo­we­go jed­no­ra­zo­we­go w Toru­niu wypa­da korzyst­nie – zapła­ci­my za nie­go 1,40 zł. Dla porów­na­nia w Kra­ko­wie taki sam bilet kosz­tu­je 1,80 zł, nato­miast w Byd­gosz­czy i Gdań­sku 1,50 zł.

Poda­ne powy­żej ulgi w Toru­niu obo­wią­zu­ją od 1 stycz­nia 2013 r.

Spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie infor­ma­cji zawar­tych na stro­nie Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cji w Toruniu.

 

Autor: Pau­la Kocoł

Dorad­ca ds. infor­ma­cji i poradnictwa

Regio­nal­ny Ośro­dek Infor­ma­cji i Wpar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Toruniu